Ot.prp. nr. 93 (2002-2003)

Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Til innhaldsliste

12 Omtale av departementet si evaluering av reglane om offentlege skattelister

Finansdepartementet starta i 2002 eit arbeid med å evaluere reglane om offentlege skattelister. I samband med handsaminga av dokument 8:150 (2001-2002) om å forby denne ordninga, uttalte statsråden i eit brev til finanskomiteen datert 9. oktober 2002 mellom anna:

«På bakgrunn av at offentliggjøringen av skattelistene reiser en rekke nye problemstillinger, blant annet som følge av publisering av landsdekkende skattelister på Internett og den bekymring dette skaper, har departementet satt i gang et arbeid for å se nærmere på reglene som ligger til grunn for ordningen. Departementet vil gjennomføre en bred evaluering av gjeldende regelverk. I denne sammenheng kan det også bli aktuelt å vurdere nærmere ulike interessenters konkrete behov for informasjonen (..). Departementet tar sikte på å sende utkast til endringer i regelverket om offentliggjøring av skattelister, på alminnelig høring innen utgangen av året.»

I Innst. S. nr. 14 (2002-2003) blei Regjeringa bedt om å gjennomføre evalueringa og vurdere ulike interessentar sine behov for informasjon. Regjeringa blei og bedt om å kome tilbake til saka med omtale og framdrift i Revidert nasjonalbudsjett 2003.

Reglane om skattelistene reiser fleire problemstillingar knytt til ønsket om ei open likningsforvaltning på den eine sida, og omsynet til personvernet på den andre. Arbeidet med å evaluere reglane er diverre forsinka. Departementet tek no sikte på å sende saka på høyring innan kort tid. Nokre av dei tiltaka som ein vil skissere i høyringa, kan bli aktuelle allereie ved utlegginga av skattelistene til hausten for inntektsåret 2002.

Til forsida av dokumentet