Pallas Forsikring AS gis tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet

Pallas Forsikring AS gis tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet, med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 2-1.

Triton Management AS

Ved: Torbjørn Krogdahl

Postboks 1362 Vika

0113 Oslo

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

06/1163 FM TMe

05.06.2007

 

Tillatelse til etablering av skadeforsikringsselskap


Det vises til Deres brev 20. februar 2006 med søknad om tillatelse til å etablere skadeforsikrings­selskap. Søknaden er endret ved brev 13. september, 10. november og 29. desember 2006, og det er gitt supplerende opplysninger ved brev 20. februar 2007. Deres søknad på vegne av Pallas Forsikring AS og Pallas ASA om tillatelse til etablering av skadeforsikrings­selskap og til etablering av finanskonsern anses å være mottatt 29. desember 2006. Det vises til Kredittilsynets tilrådning til Finansdepartementet i saken ved brev 19. februar 2007.

 

Med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 2-1 gis Pallas Forsikring AS tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet innenfor følgende forsikringsklasser i forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling:

 

-             § 2 klasse 1 - 18 - med unntak av klassene 14 (kreditt) og 15 (kausjon)

-             § 1 klasse I bokstav a første strekpunkt og bokstav c og som er av høyst ett års varighet, samt gjenforsikring innenfor livsforsikring, jf. § 8.

 

Tillatelsen gis på vilkår av at Pallas Forsikring AS sørger for at det ved utkontraktering av virksomheten eller deler av virksomheten sikres nødvendig grunnlag for informasjon, innsyn og tilsyn fra Kredittilsynet tilsvarende som om forsikringsselskapet selv hadde drevet den utkontrakterte virksomheten. Pallas Forsikring AS må sørge for avtalemessig mulighet og tilstrekkelig egenkompetanse til å kunne føre effektiv kontroll med den utkontrakterte delen av virksomheten. Avtaler om utkontraktering må være skriftlige og inneholde klausuler som gir adgang til å si opp avtalene med umiddelbar virkning dersom det skulle vise seg at Pallas Forsikring AS’ virksomhet i praksis ikke drives forsvarlig gjennom avtalen, eller dersom Kredittilsynets tilsyn med den samlede virksomhet vanskeliggjøres.

 

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansvl.) § 2a-3 første ledd gis det tillatelse til etablering av finanskonsern med Pallas ASA som morselskap i finanskonsern, jf. finansvl. § 2a-2 bokstav d) med datterselskapet Pallas Forsikring AS. Organiseringen av finanskonsernet godkjennes i medhold av finansvl. § 2a-6 annet ledd.

 

Med hjemmel i forsikringsloven § 5-1 tredje ledd siste punktum gis det tillatelse til at Pallas ASA og Pallas Forsikring AS kan ha identisk styre. Med hjemmel i finansvl. § 1-3 annet ledd gjøres det unntak fra kravet i finansvl. § 2a-11 første ledd om at morselskapet skal ha representantskap. Med hjemmel i finansvl. § 2a-11 fjerde ledd siste punktum gis det tillatelse til at Pallas ASA og Pallas Forsikring AS kan ha felles kontrollkomité.

 

Tillatelse til skadeforsikringsvirksomhet kan ikke tas i bruk før:

 

a)        Spredningssalg er foretatt slik at ingen av eierne av Pallas ASA har eierandeler som overstiger 10 prosent.

 

b)        Kredittilsynet har mottatt protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Pallas ASA samt stiftelsesdokument og protokoll fra konstituerende generalforsamling i Pallas Forsikring AS.

 

c)         Kredittilsynet har godkjent vedtekter for Pallas Forsikring AS samt vedtekter og driftsplan for Pallas ASA.

 

d)        Kredittilsynet har foretatt en vurdering av styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk leder virksomheten i Pallas ASA i henhold til finansvl. § 2a-3 første ledd og av styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk leder virksomheten i Pallas Forsikring AS i henhold til forsikringsloven § 2-1 annet ledd.

 

e)        Det er innbetalt tilstrekkelig kapital i Pallas ASA til at selskapet alene og på konsolidert grunnlag oppfyller kapitaldekningskrav og andre sikkerhets- og soliditetskrav, jf. finansvl. §§ 2-9 og 2a-9.

 

f)          Aksjekapitalen i Pallas Forsikring AS på 40 millioner kroner er fullt innbetalt

 

g)        Det er etablert kontrollkomité i Pallas ASA i henhold til finansvl. § 2a-11 fjerde ledd og som oppfyller kravene i forsikringsloven § 5-5.

 

h)        Kredittilsynet har godkjent ansvarshavende aktuar i Pallas Forsikring AS.

 

Tillatelsen faller bort dersom den ikke tas i bruk innen 12 måneder fra vedtakets dato.

 

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

 

 

Gjenpart:          Kredittilsynet