Pareto Securities ASA får utvidet dispensasjon til å drive valutavirksomhet

Pareto Securities ASA gis dispensasjon i medhold av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 4a-1 tredje ledd til å drive valutaveksling til kundene av foretakets investeringstjenester.

Wiersholm, Mellbye & Bech

v/advokat Knut Bergo

Postboks 1400 Vika

0115 Oslo

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

ESO-70580-2

06/3155 FM IG

28.06.2007

 

Utvidelse av dispensasjon til å drive valutavirksomhet etter finansieringsvirksomhetsloven § 4a-1 tredje ledd


Det vises til Deres søknad 19. januar 2007 på vegne av Pareto Securities ASA, samt Kredittilsynets tilrådning til departementet 26. mars 2007.

 

Finansdepartementet ga i vedtak 5. september 2006 Pareto Securities ASA dispensasjon til å drive valutavirksomhet når dette skjer i forbindelse med ytelse av investeringstjenester, jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 4a-1 tredje ledd. Det er nå søkt om utvidelse av denne dispensasjonen.

 

Det følger av finansieringsvirksomhetsloven § 4a-1 første ledd at valutavirksomhet bare kan drives av foretak som nevnt i § 1-4 første ledd nr. 1, 3, 4 og 5, det vil si banker finansieringsforetak og utenlandske banker som har rett til å drive finansieringsvirksomhet i Norge. Kongen (Finansdepartementet, jf. kgl. res. 20. juni 2003) kan ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra dette i medhold av finansieringsvirksomhetsloven § 4a-1 tredje ledd.

 

Etter lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 8-3 første ledd kan verdipapirforetak utover det som følger av § 8-1, § 8-2 eller tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet, ikke drive ”annen næringsvirksomhet uten at dette har naturlig sammenheng med utøvelsen av investeringstjenestevirksomheten”.

 

Den omsøkte virksomhet anses etter departementets vurdering å falle inn under den type annen næringsvirksomhet som Pareto Securities ASA har adgang til å drive etter verdipapirhandelloven § 8-3 første ledd. Foretaket kan gjennom sin verdipapirkonsesjon blant annet megle og omsette ulike valutainstrumenter. Valutaveksling overfor kundene av foretakets investeringstjenester må etter departementets syn antas å ha naturlig sammenheng med utøvelsen av investeringstjenestevirksomheten.

 

Pareto Securities ASA gis med dette dispensasjon i medhold av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 4a-1 tredje ledd til å drive valutaveksling til kundene av foretakets investeringstjenester.

 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

Foretaket må informere kundene om at valutatjenestene ikke er dekket av ordningen med verdipapirforetakenes sikringsfond.

 

Foretaket må ha risikosystemer og kontrollsystemer for valutavirksomheten.

 

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland e.f.

ekspedisjonssjef

 

Tore Mydske

avdelingsdirektør

 

 

Gjenpart:     Kredittilsynet (ref. nr. 07/800)