Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Til innholdsfortegnelse

Forord

Mange statlige virksomheter står enten foran eller midt oppe i omstillingsprosesser, som kan få større eller mindre konsekvenser for de ansattes arbeidssituasjon. Disse retningslinjene er ment som et hjelpemiddel for statlige virksomheter som skal gjennomføre omstillingsprosesser.

Retningslinjene er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samråd med hovedsammenslutningene i staten; LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne i samsvar med hovedtariffavtalene punkt 5.4. Hovedsammenslutningene bindes likevel ikke av enkeltformuleringer i teksten.

Det er en grunnleggende forutsetning at omstillinger i staten skjer i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner, slik dette også er kommet til uttrykk gjennom hovedavtalen § 1 Formål og intensjoner. Det er bare gjennom godt samarbeid mellom partene at man kan få til en inkluderende og stimulerende personalpolitikk, og gjennom den nå målene i moderniseringsarbeidet.

Retningslinjene ble sist revidert i 2015 . Dette er åttende utgave. Retningslinjene finnes i elektronisk utgave på www.regjeringen.no/omstilling .

Til dokumentets forside