Programteori for attraktivitet

Rapportane er utarbeidd av Telemarkforsking på oppdrag frå Kommunal- og regionaldepartementet. Å arbeide for meir attraktive stader er viktig i seg sjølv. Det viser ein ny rapport frå Telemarksforsking. Tiltak for å fremje lokal samfunnsutvikling er dermed viktig for distriktskommunane.

Telemarksforsking har utarbeidd  ein modell som viser korleis lokal samfunnsutvikling heng saman med vekst i folketalet. Forskarane har òg allereie brukt modellen til å gjere analysar. Dei fann at nokre kommunar veks til tross for at antal arbeidsplassar ikkje veks, verken i eigen eller nærliggande kommunar.

Sammendragsrapport, Programteori for attraktivitet TF 13/2013 (pdf)

Milepelsnotat 1 På spor etter programteori (pdf)

Milepelsnotat 2 Forslag til programteori (pdf)

Milepelsnotat 3 Anvendelse av ny programteori (pdf)