Prop. 38 S (2011–2012)

Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Barbados, undertegnet i Paris 3. november 2011

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 3. november 2011 ble det i Paris undertegnet en protokoll til endring av artikkel 27 i skatteavtalen mellom Norge og Barbados av 15. november 1990. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 26. august 2011. På vegne av Norge undertegnet ambassadør Tarald O. Brautaset og på vegne av Barbados undertegnet helseminister Donville Inniss.

Protokollen trer i kraft på den første dagen i den tredje måneden som følger etter datoen for den siste notifikasjon fra partene om at de interne prosedyrer for ikrafttredelse av protokollen er gjennomført. Protokollen får virkning på denne dag. Protokollen vil også ha virkning for opplysninger for tidligere inntektsår.