Proposisjoner til Stortinget

Prop. 105 L (2011–2012)

Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne)

Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget