Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 105 L (2011–2012)

Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I denne proposisjonen fremmes det forslag om at Likestillings- og diskrimineringsombudet får ansvar for å føre tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med de forpliktelser Norge får hvis FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ratifiseres. Det foreslås endringer i diskrimineringsombudsloven for å lovfeste dette ansvaret.

Lovendringen gjennomfører konvensjonens artikkel 33 andre ledd om nasjonalt tilsyn med gjennomføring av konvensjonen.

Lovforslaget må ses i sammenheng med Prop. 106 S (2011-2012) om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Norge kan ikke ratifisere konvensjonen før norsk rett er i samsvar med konvensjonens krav. Denne lovproposisjonen legges derfor frem samtidig med proposisjonen om samtykke til ratifikasjon. Det forutsettes at lovendringen trer i kraft samtidig med ratifikasjonen.

Til toppen
Til dokumentets forside