Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 105 L (2011–2012)

Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne)

Til innholdsfortegnelse

3 Departementets vurderinger og forslag

Departementet foreslår at Likestillings- og diskrimineringsombudet får ansvar for å føre tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med de forpliktelser Norge vil få ved ratifikasjon av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Lovendringen er nødvendig for tilstrekkelig gjennomføring av konvensjonens krav i artikkel 33 andre ledd. Det følger av denne artikkelen at det skal utpekes en eller flere uavhengige nasjonale instanser for å fremme, verne om og overvåke gjennomføringen av konvensjonen. Det vises til Prop. 106 S (2011-2012) om ratifikasjon punkt 4.2.18.

Departementet viser til at arbeidsoppgavene i stor grad faller sammen med oppgaver ombudet allerede har etter lov 10. juni 2005 nr. 40 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) § 1 andre ledd nr. 3 og § 3 andre ledd og lov 20. juni 2008 nr. 40 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) § 16 første ledd. Ombudet har også tilsvarende oppgaver med hensyn til FNs kvinnediskrimineringskonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon. Spørsmålet har vært drøftet med ombudet.

Ombudet tilfredsstiller de relevante kravene i de såkalte Paris-prinsippene for institusjoner som skal fremme og beskytte menneskerettighetene som ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. desember 1993.

Ansvaret innebærer at ombudet skal gjøre selvstendige og uavhengige vurderinger av status for gjennomføring av rettighetene i konvensjonen og myndighetenes etterlevelse av pliktene etter konvensjonen. Departementet understreker at ombudet skal være pådriver og overvåker, mens ansvaret for gjennomføringen av konvensjonen skal ligge hos de politiske myndigheter og forvaltningen.

Etter konvensjonen artikkel 33 tredje ledd skal sivilsamfunnet, og særlig mennesker med nedsatt funksjonsevne og de organisasjoner som representerer dem, trekkes inn i overvåkingsprosessen og delta fullt ut i den. Departementet forutsetter at ombudet og de aktuelle organisasjonene avklarer hvordan denne medvirkningen skal skje. Ombudet har drøftet dette med representanter for funksjonshemmedes organisasjoner. Funksjonshemmedes organisasjoner er også representert i ombudets brukerutvalg, som er et tverrfaglig utvalg for samarbeid og erfaringsutveksling med interessegrupper og frivillige organisasjoner.

Til toppen
Til dokumentets forside