Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 105 L (2011–2012)

Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne)

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

De nye tilsynsoppgavene faller i stor grad sammen med oppgaver Likestillings- og diskrimineringsombudet allerede har etter diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Lovendringen får dermed ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Til toppen
Til dokumentets forside