Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 105 L (2011–2012)

Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne)

Til innholdsfortegnelse

5 Nærmere omtale av de enkelte bestemmelser

Til § 1 tredje ledd nr. 3

Det følger av bestemmelsen at Likestillings- og diskrimineringsombudet skal føre tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med de forpliktelser Norge får etter FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Lovendringen skal tre i kraft samtidig med at Norge ratifiserer konvensjonen.

Ombudet skal gjøre selvstendige og uavhengige vurderinger av status for gjennomføring av rettighetene i konvensjonen og myndighetenes etterlevelse av pliktene etter konvensjonen. Ombudet skal være pådriver og overvåker, mens ansvaret for gjennomføringen av konvensjonen skal ligge hos de politiske myndigheter og forvaltningen.

Oppgavene tilsvarer ombudets oppgaver med hensyn til FNs kvinnediskrimineringskonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Til toppen
Til dokumentets forside