Prop. 136 L (2010–2011)

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

Til innholdsfortegnelse

4 Valg av lovgrunnlag og begrepsbruk

Departementet foreslår at nye bestemmelser om kommunalt eierskap til vann- og avløpsanlegg inntas i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. Denne loven dekker allerede både vann- og avløpssiden når det gjelder gebyrfastsettelse og gebyrberegning. Et alternativ kan være å innta bestemmelsene om eierskap til avløpsanlegg i forurensningslovens kapittel 4, og eierskapsreglene for drikkevannsanlegg i helsemyndighetenes regelverk. Denne løsningen synes etter departementets syn å være lite hensiktsmessig, da man ved dette vil få et fragmentert regelverk fastsatt i flere lover, men med like bestemmelser. Plan- og bygningsloven anses heller ikke egnet.

Departementet foreslår å bruke begrepene «kommunalt» og «vann- og avløpsanlegg» i stedet for «offentlig» og «vann- og avløpsinfrastruktur» fordi det i all hovedsak vil være snakk om kommunalt eide anlegg og fordi begrepet vann- og avløpsanlegg er mest benyttet i annen lovgivning.

Det foreslås videre å rydde opp i noe foreldet språkbruk i loven. Uttrykket «kloakkavgift» blir erstattet med «avløpsgebyr» og «kloakk» er erstattet med «avløp», som er de betegnelsene som benyttes i forskriften til loven.

Som følge av at det gjøres endringer i samtlige bestemmelser i loven, anser departementet det som mest hensiktsmessig å foreslå en ny lov fremfor en endringslov.