Prop. 136 S (2011–2012)

Pensjonar frå statskassa

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I samsvar med Grunnlova § 75 bokstav i legg departementet med dette fram for Stortinget ei liste over dei pensjonane som gjeld mellombels, og som ikkje blei reviderte av det førre Stortinget. I proposisjonen her gir departementet òg ei vurdering av mogelege pensjonsløysingar for lokalt tilsette ved norske utanriksstasjonar. Departementet viser til marknadar frå fleirtalet i arbeids- og sosialkomiteen i Innst. 367 S (2010-2011).

Heile summen av pensjonar som blei utbetalte i 2011, var på kr 15.575.120,-. I statsbudsjettet for 2012 er det løyvt kr 19.100.100,- på kap. 1541, post 01, Pensjonar frå statskassa.

Til forsida av dokumentet