Prop. 16 S (2012-2013)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2012 av 30. april 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EF) nr. 1234/2007, 436/2009, 606/2009 og 607/2009 om vin

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok 30. april 2012 å endre EØS-avtalen protokoll 47 ved innlemmelse av rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 av 22. oktober 2007 om opprettelse av en felles markedsordning for landbruksvarer og om særlige bestemmelser for visse landbruksvarer (forordningen om en samlet markedsordning), som endret ved rådsforordning (EF) nr. 491/2009 av 25. mai 2009. Det ble også besluttet innlemmelse av kommisjonsforordning (EF) nr. 436/2009 av 10. juli 2009 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 479/2008 med hensyn til vingårdsregisteret, obligatoriske oppgaver og innsamling av opplysninger til overvåking av vinmarkedet, følgedokumenter ved forsendelser av vinprodukter og om registre som skal føres i vinsektoren, kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009 av 10. juli 2009 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 479/2008 med hensyn til kategoriene av vinprodukter, ønologiske framstillingsmåter og gjeldende restriksjoner og kommisjonsforordning (EF) nr. 607/2009 av 14. juli 2009 om fastsettelse av regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 479/2008 med hensyn til beskyttede opprinnelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, tradisjonelle betegnelser, merking og presentasjon av visse vinprodukter.

Det er kun regelverket for vin i forordning (EF) nr. 1234/2007 og de gjennomføringsforordningene som er vedtatt med hjemmel dette vinregelverket som foreslås innlemmet i EØS-avtalen.

EØS-komiteens beslutning ble fattet med forbehold om Stortinget samtykke da den vurderes å være av særlig viktighet fordi den vil innebære avgivelse av myndighet til Verdens vinorganisasjon (OIV) når det gjelder tillatte analysemetoder og renhets- og identifikasjonskriterier for substanser som brukes i visse ønologiske metoder. Stortinget inviteres gjennom denne proposisjonen til å gi sitt samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning i medhold av Grunnloven § 26, annet ledd.

EØS-komiteens beslutning i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykt vedlegg til proposisjonen. Forordningene (EF) nr. 1234/2007, 436/2009, 606/2009 og 607/2009 overleveres Stortinget som utrykte vedlegg. Disse vedleggene er også tilgjengelig elektronisk på http://www.regjeringen.no