Prop. 17 S (2013–2014)

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Landbruks- og matdepartementet legg i denne proposisjonen fram forslag om endringar i løyvingar under enkelte kapittel og postar i statsbudsjettet for 2013.