Prop. 23 L (2013–2014)

Endringer i lønnsgarantiloven, permitteringslønnsloven, forskotteringsloven og folketrygdloven (samleproposisjon)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Arbeidsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag om endringer i:

  • lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. (lønnsgarantiloven)

  • lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering (permitteringslønnsloven)

  • lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (forskotteringsloven)

  • lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

I proposisjonen fremlegges følgende forslag knyttet til Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) Endring av Prop. 1 S (2013–2014) Statsbudsjettet 2014:

  • endringer i lønnsgarantiloven § 1. Forslaget innebærer at for krav opptjent etter konkursen, skal lønnsgarantien omfatte krav i én måned, regnet fra konkursåpningstidspunktet. Videre må feriepengekrav ikke være opptjent lengre tilbake enn kalenderåret før fristdagen i konkursen for å være lønnsgarantiberettiget. Se punkt 2.

  • endring i permitteringslønnsloven § 3 (1) første ledd. Forslaget medfører at arbeidsgivers lønnsplikt (arbeidsgiverperioden) økes til 20 dager for helt og delvis permitterte. Se punkt 3.

  • endringer i forskotteringsloven. Forslaget innebærer at forskottet økes for mottakere med inntekt under 235 101 kroner og med barn som har fylt 11 år. Tillegget skal svare til en tredjedel av ordinær sats for forskott for hvert slikt barn, dvs. 4 240 kroner per år (satsene fra 1. juli 2013). Det blir også foreslått en presisering av inntektsgrensen for bortfall av forskott og reglene om forskott til barn som bor for seg selv. Se punkt 4.

  • endring i folketrygdloven § 15-7. I statsbudsjettet for 2014 er det lagt opp til at skattereglene endres slik at overgangsstønaden til enslig mor eller far skattlegges som lønnsinntekt for nye mottakere. Som følge av skatteendringen foreslås at nivået på stønaden blir hevet til 2,25 ganger grunnbeløpet slik at nettoytelsen blir om lag den samme som i dag. Samtidig endres reglene i folketrygdloven § 15-9 andre ledd om avkorting av stønaden slik at denne reduseres med 45 prosent av inntekt over halvparten av grunnbeløpet. Se punkt 5.2.

  • endring i folketrygdloven § 22-19 andre ledd. Forslaget medfører en heving av beløpsgrensen for utbetaling av små beløp fra 100 til 200 kroner for alle ytelser etter lovens kapittel 5. Endringen foreslås av Arbeidsdepartementet på vegne av og i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet. Se punkt 5.3.

I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) Endring av Prop. 1 S (2013–2014) Statsbudsjettet 2014 ble det foreslått å oppheve unntaket for lønnsplikt i fiskeforedlingsindustrien i permitteringslønnsloven § 1 (3) slik at det ville være en arbeidsgiverperiode på 20 dager også her. Forslaget er ikke fulgt opp, jf. innstillingen fra finanskomitéen.

Det blir videre foreslått en endring i folketrygdloven § 2-11. Denne endringen er en presisering av at norske statsborgere som er ansatt i en internasjonal organisasjon i Norge ikke skal være medlemmer i folketrygden når grunnlaget for dette følger av en folkerettslig overenskomst som gjelder for Norge. Slikt grunnlag vil særlig være at de har immunitet med hensyn til trygdeavgift og arbeidsgiveravgift til folketrygden. Se punkt 5.1.

Til dokumentets forside