Prop. 24 S (2009–2010)

Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Caymanøyene, undertegnet i Stockholm 1. april 2009, med tilleggsoverenskomster, undertegnet i Paris 17. juni 2009

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 1. april 2009 ble en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Cayman­øyene undertegnet i Stockholm. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 20. mars 2009. Overenskomsten ble på vegne av Norge undertegnet av ambassadør Odd Fosseidbråten og på vegne av Caymanøyene av Minister for Financial Services Alden McLaughlin. Det ble deretter 17. juni 2009 undertegnet overenskomster om skattlegging av fysiske personers inntekter, om foretaks inntekter fra internasjonal skips- og luftfart og om prosedyrer for gjensidig overenskomst om internprising mellom selskaper med interessefellesskap. Samtykke til undertegning av disse overenskomstene ble gitt ved kongelig resolusjon av 5. juni 2009. Overenskomstene ble på vegne av Norge undertegnet av ambassadør Tarald O. Brautaset og på vegne av Caymanøyene av Minister for District Administration, Works and Gender Affairs Juliana O’Connor-Connolly.

Informasjonsutvekslingsavtalen trer i kraft på den trettiende dag etter at begge stater har gitt hverandre beskjed om at de nødvendige konstitusjonelle skritt er gjennomført for at avtalen kan settes i kraft. Denne avtalen vil deretter få virkning for straffbare skattesaker fra denne dato og for andre saker fra og med det skatteår som begynner på eller etter 1. januar i det kalenderår som følger etter det året da avtalen trer i kraft. Tilleggsoverenskomstene får virkning fra sistnevnte dato. Tilleggsoverenskomstene skal bare ha virkning så lenge informasjonsutvekslingsavtalen har virkning.

Til dokumentets forside