Prop. 34 S (2013–2014)

SAS AB – innhenting av hybridkapital

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

SAS AB (SAS) har i flere år hatt svake økonomiske resultater. Det siste året har selskapet gjennomført betydelige kostnadsreduksjoner og frigjort kapital gjennom salg av aktiva. For regnskapsåret 2012/13 (SAS har avvikende regnskapsår) lyktes selskapet for første gang på lenge å få et positivt resultat, men SAS står overfor flere utfordringer også fremover. Sterk konkurranse, behov for refinansiering av lån samt investeringsbehov utfordrer selskapet finansielt. I tillegg har SAS per 1. november 2013 foretatt en regnskapsmessig nedskrivning av egenkapitalen på 6,8 mrd. svenske kroner som følge av endrede regnskapsregler, noe som svekker selskapets soliditet. SAS har i regnskapsrapporteringen for 2012–2013 informert om at selskapet, utover det å utnytte det ordinære fremmedkapitalmarkedet, vurderer å utstede finansielle instrumenter med en kombinasjon av egenkapital- og gjeldskomponenter (hybridkapital), fortrinnsvis preferanseaksjer og konvertible lån.

Stortinget har tidligere samtykket til at Nærings- og handelsdepartementet i 2014 kan selge aksjene i SAS i forbindelse med en industriell løsning, jf. Prop. 1 S (2013–2014) og til å redusere statens eierandel i SAS AB fra dagens 14,3 pst. ned til 10,0 pst. ved fremtidige konverteringer av konvertible lån til aksjekapital i selskapet, jf. Prop. 145 S (2010–2011). Det foreligger ingen fullmakt fra Stortinget til at staten kan stemme for bruk av andre former for hybridkapital enn konvertible lån. Forslaget til vedtak i denne proposisjonen erstatter tidligere fullmakt om reduksjon i statens eierandel fra 14,3 pst. ned til 10,0 pst. ved fremtidige konverteringer av konvertible lån til aksjekapital i selskapet.

Forslag fra styret om innhenting av hybridkapital og eventuelle nødvendige endringer i selskapets vedtekter, krever i det enkelte tilfelle minimum 2/3 aksept av antall representerte aksjer og avlagte stemmer på generalforsamling. Det legges i proposisjonen frem forslag om at Nærings- og fiskeridepartementet gis fullmakt på generalforsamling i SAS AB til å kunne stemme for forslag om å gi styret fullmakt til å innhente hybridkapital, herunder utstedelse av preferanseaksjer og konvertible lån. Det forutsettes at slike instrumenter samlet sett ikke kan bringe statens andel av stemmeberettigede aksjer under 7,5 pst. Den norske stat skal ikke investere i de aktuelle instrumentene.

Nærings- og fiskeridepartementet vil, dersom Stortinget gir sin tilslutning, vurdere eventuelle forslag som kan komme til å fremmes på selskapets fremtidige generalforsamlinger, herunder vilkår for opptak av hybridkapital, på et forretningsmessig grunnlag.