Prop. 43 S (2013–2014)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1288/2013 om programmet «Erasmus+»

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EUs program for ungdom, utdanning og idrett, «Erasmus+», ble formelt vedtatt 11.12. 2013, ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1288/2013. Programmet skal vare i tidsrommet 1. januar 2014 til 31. desember 2020. Programmet avløser og viderefører programmene for utdanning og ungdom som Norge tidligere har tatt del i på grunnlag av EØS-avtalen del IV, samarbeid utenfor de fire friheter, artikkel 78 og protokoll 31, artikkel 4. I tillegg har programmet noen nye komponenter knyttet til idrett og til tredjelandssamarbeid.

Ettersom norsk deltakelse i programmet innebærer økonomiske forpliktelser over flere år, er Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nødvendig i medhold av Grunnlovens § 26 andre ledd. Med sikte på at Norge skal kunne ta del i programmet så tidlig som mulig og for å sikre norsk deltakelse i programaktivitetene for 2014, blir det lagt opp til at stortingsproposisjonen blir fremmet før avgjørelse er tatt i EØS-komiteen. Avgjørelse i EØS-komiteen er ventet i andre kvartal 2014.

Europaparlaments- og rådsavgjørelse 1288/2013 i dansk oversettelse (etter avtale) og utkast til avgjørelse i EØS-komiteen følger som trykte vedlegg til proposisjonen. Norsk oversettelse av forordningen vil foreligge før avgjørelsen tas i EØS-komiteen.