Prop. 48 L (2012–2013)

Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (rapportering om samfunnsansvar mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Finansdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr. 6 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og lov 15. januar 1999 nr. 1 om revisjon og revisorer (revisorloven). For det første foreslås en plikt for store foretak til å rapportere hva foretaket gjør for å integrere hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon. Denne delen av lovforslaget bygger på en rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Finansdepartementet, som utredet krav til rapportering om samfunnsansvar for å følge opp Stortingets behandling av St.meld. nr. 10 (2008-2009), Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi. Rapporten ble overlevert til departementet 13. oktober 2010, og har vært på høring. For det annet fremmes det i proposisjonen forslag om en endring i regnskapsloven som innebærer at plikten til å utarbeide konsernregnskap faller bort for morselskap som bare har datterselskaper av uvesentlig betydning. Det er adgang til å gi et slikt unntak etter nye EØS-regler som svarer til EU-direktiv 2009/49/EF, som endrer EØS-reglene som svarer til EU-direktiv 78/660/EF. Denne delen av lovforslaget bygger på et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet 3. oktober 2011, som Finansdepartementet har hatt på høring. I proposisjonen fremmes det også forslag om oppretting av enkelte henvisningsfeil i verdipapirhandelloven og revisorloven.

Til dokumentets forside