Prop. 59 S (2009-2010)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Polen med tilhørende protokoll, undertegnet i Warszawa 9. september 2009

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 9. september 2009 ble det i Warszawa undertegnet en avtale til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt med tilhørende protokoll. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 27. juni 2008. Ambassadør Enok Nygaard undertegnet avtalen og protokollen på vegne av Norge, og statssekretær i det polske finansdepartementet Maciej H. Gabrowski undertegnet på vegne av Polen.

Avtalen trer i kraft den dagen begge stater har gitt hverandre beskjed om at de nødvendige konstitusjonelle prosedyrer er gjennomført for at avtalen kan tre i kraft.

For Norges del får avtalen virkning for skatter av inntekt vedrørende det første kalenderåret som følger etter det året avtalen trer i kraft. I Polen vil avtalen få virkning for skatter tilbakeholdt ved kilden for inntekter som oppebæres på eller etter 1. januar i det kalenderår som følger etter det året avtalen trer i kraft, og for skatt på andre inntekter og gevinster som utskrives for ethvert skatteår som begynner på eller etter 1. januar i det kalenderår som følger etter det året avtalen trer i kraft.

Protokollen trer i kraft og får virkning fra samme tidspunkt.

Til dokumentets forside