Prop. 1 S (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 — Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3701–3748, 5572 og 5631

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Helse- og omsorgsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2018–2019) statsbudsjettet for budsjettåret 2019 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 700–783 og 2711–2790, 3701–3748, 5572 og 5631

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Helse- og omsorgsdepartementet mv.

700

Helse- og omsorgsdepartementet

01

Driftsutgifter

240961000

240961000

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

488181000

70

Norsk Helsenett SF

140526000

71

Medisinske kvalitetsregistre

38866000

667573000

702

Beredskap:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

24762000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

3897000

28659000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8115000

71

Internasjonale organisasjoner

43717000

51832000

704

Helsearkivet

01

Driftsutgifter

38700000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

46000000

84700000

709

Pasient- og brukerombud

01

Driftsutgifter

74021000

74021000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv.

1147 746000

Folkehelse mv.

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

336375000

336375000

712

Bioteknologirådet

01

Driftsutgifter

9762000

9762000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

147098000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

98013000

70

Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

120477000

74

Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

20568000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

49135000

435291000

717

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11836000

70

Tilskudd

58451000

70287000

Sum Folkehelse mv.

851715000

Spesialisthelsetjenester

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

59710000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

828059000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

552116000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

53579 738000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

18784 161000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

14272 545000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

12728 492000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

37843 728000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning

3119 112000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1216 053000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning

7030 632000

81

Protonsenter, kan overføres

96723000

82

Investeringslån, kan overføres

5631 381000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning

81000000

86

Driftskreditter

3359000000

159182 450000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

16842000

70

Behandlingsreiser til utlandet

127954000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

1245000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

6341000

152382000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

01

Driftsutgifter

71349000

21

Spesielle driftsutgifter

35993000

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.

2784000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

85612000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

13141000

208879000

737

Historiske pensjonskostnader

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

30000000

30000000

Sum Spesialisthelsetjenester

159573 711000

Sentral helseforvaltning

740

Helsedirektoratet

01

Driftsutgifter

1212 918000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

30421000

60

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

81908000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

50305000

1375 552000

741

Norsk pasientskadeerstatning

01

Driftsutgifter

205664000

70

Advokatutgifter

39327000

71

Særskilte tilskudd

10304000

255295000

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

01

Driftsutgifter

146594000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15837000

162431000

744

Direktoratet for e-helse

01

Driftsutgifter

213594000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

150992000

364586000

745

Folkehelseinstituttet

01

Driftsutgifter

1044 831000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

141489000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12477000

1198 797000

746

Statens legemiddelverk

01

Driftsutgifter

288252000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

30000000

318252000

747

Statens strålevern

01

Driftsutgifter

94236000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18432000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4494000

117162000

748

Statens helsetilsyn

01

Driftsutgifter

159164000

159164000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

01

Driftsutgifter

40433000

40433000

Sum Sentral helseforvaltning

3991 672000

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

179641000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

10125000

61

Vertskommuner

934778000

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres

347998000

63

Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69

4213 357000

64

Kompensasjon for renter og avdrag

876900000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

1482 840000

67

Utviklingstiltak

70227000

68

Kompetanse og innovasjon

398050000

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres

65400000

71

Frivillig arbeid mv.

17500000

72

Landsbystiftelsen

81007000

73

Særlige omsorgsbehov

23975000

75

Andre kompetansetiltak

10944000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

112975000

8825 717000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

119688000

60

Forebyggende helsetjenester

333458000

61

Fengselshelsetjeneste

178866000

63

Allmennlegetjenester

185723000

64

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering

88196000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

45048000

73

Seksuell helse, kan overføres

56600000

74

Stiftelsen Amathea

20969000

1028 548000

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

107523000

60

Kommunale tjenester, kan overføres

456180000

62

Rusarbeid, kan overføres

477360000

71

Brukere og pårørende, kan overføres

159385000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

358742000

73

Utviklingstiltak mv.

154677000

74

Kompetansesentre, kan overføres

308947000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres

219889000

2242 703000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

14971000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

3020000

17991000

Sum Helse- og omsorgstjenester i kommunene

12114 959000

Tannhelse

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

35093000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

292393000

327486000

Sum Tannhelse

327486000

Kunnskap og kompetanse

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

336212000

336212000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

63305000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21

73570000

136875000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

106234000

61

Tilskudd til kommuner

142708000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

25745000

274687000

Sum Kunnskap og kompetanse

747774000

Spesialisthelsetjenester mv.

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

2135000000

71

Psykologhjelp

323000000

72

Tannbehandling

2318 320000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

1024000000

5800 320000

Sum Spesialisthelsetjenester mv.

5800 320000

Legehjelp, legemidler mv.

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

9476 800000

71

Legeerklæringer

7000000

72

Medisinsk forbruksmateriell

2042 100000

11525 900000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

5243 200000

71

Egenandelstak 2

1014000000

6257 200000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

413000000

70

Allmennlegehjelp

5274 600000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1180000000

72

Jordmorhjelp

61000000

73

Kiropraktorbehandling

174000000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

164000000

7266 600000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

13000000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

490000000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

240000000

743000000

Sum Legehjelp, legemidler mv.

25792 700000

Andre helsetiltak

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

244000000

244000000

Sum Andre helsetiltak

244000000

Sum departementets utgifter

210592 083000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Diverse inntekter

3701

E-helse, helseregistre mv.

02

Diverse inntekter

200097000

200097000

3703

Internasjonalt samarbeid

02

Diverse inntekter

2089000

2089000

3710

Vaksiner mv.

03

Vaksinesalg

96065000

96065000

3714

Folkehelse

04

Gebyrinntekter

2412000

2412000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

264000000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

525000000

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

632000000

1421000000

3740

Helsedirektoratet

02

Diverse inntekter

19582000

03

Helsetjenester i annet EØS-land

48968000

04

Gebyrinntekter

46152000

05

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

63000000

06

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

81908000

259610000

3741

Norsk pasientskadeerstatning

02

Diverse inntekter

6602000

50

Premie fra private

17802000

24404000

3742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

50

Premie fra private

2418000

2418000

3745

Folkehelseinstituttet

02

Diverse inntekter

184787000

184787000

3746

Statens legemiddelverk

02

Diverse inntekter

30000000

04

Registreringsgebyr

92193000

122193000

3747

Statens strålevern

02

Diverse inntekter

19831000

04

Gebyrinntekter

9151000

28982000

3748

Statens helsetilsyn

02

Diverse inntekter

1558000

1558000

Sum Diverse inntekter

2345 615000

Skatter og avgifter

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddeldetaljistavgift

63000000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotet

4900000

73

Legemiddelleverandøravgift

207500000

74

Tilsynsavgift

3770000

75

Sektoravgift tobakk

15000000

294170000

Sum Skatter og avgifter

294170000

Renter og utbytte mv.

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

41200000

86

Utbytte

2000

41202000

Sum Renter og utbytte mv.

41202000

Sum departementets inntekter

2680 987000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2019 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap.701 post 21

kap. 3701 post 02

kap.703 post 21

kap. 3703 post 02

kap.710 post 21

kap. 3710 post 03

kap.714 post 21

kap. 3714 post 04

kap.740 postene 01 og 21

kap. 3740 postene 02 og 04

kap.740 post 01

kap. 5572 post 75

kap.740 post 70

kap. 3740 post 03

kap.740 post 60

kap. 3740 post 06

kap.741 post 01

kap. 3741 postene 02 og 50

kap.742 post 01

kap. 3742 post 50

kap.745 post 01

kap. 3710 post 03

kap.745 postene 01 og 21

kap 3745 post 02

kap.745 post 01

kap. 3740 post 04

kap.746 postene 01 og 21

kap 3746 post 02

kap.747 postene 01 og 21

kap. 3747 postene 02 og 04

kap.748 post 01

kap. 3748 post 02

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelse, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2019 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter

580mill. kroner

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2019 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd – rehabilitering

8009,2mill. kroner

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst

1241,0mill. kroner

79

Andre tilskudd

1,0mill. kroner

Andre fullmakter

V

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2019:

  1. aktiverer investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak i statens kapitalregnskap.

  2. i tilknytning til oppgjørsordningene for h-reseptlegemidler og fritt behandlingsvalg kan føre utgifter og inntekter uten bevilgning over kap.740 Helsedirektoratet, hhv. post 71 Oppgjørsordning h-reseptlegemidler og post 72 Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg. Netto mellomregning med helseforetakene føres ved årets slutt i kapitalregnskapet for hver av ordningene.

Til dokumentets forside