Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 — Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3701–3748, 5572 og 5631

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Helse- og omsorgsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2020–2021) statsbudsjettet for budsjettåret 2021 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 700–783 og 2711–2790, 3701–3748, 5572 og 5631

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Helse- og omsorgsdepartementet mv.

700

Helse- og omsorgsdepartementet

01

Driftsutgifter

240 073 000

240 073 000

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

767 715 000

70

Norsk Helsenett SF

153 885 000

71

Medisinske kvalitetsregistre

38 724 000

72

Nasjonale e-helseløsninger

505 375 000

1 465 699 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

27 739 000

22

Beredskapslagring legemidler

1 100 000 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

4 130 000

1 131 869 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 935 000

71

Internasjonale organisasjoner

60 317 000

72

Tilskudd til Verdens helseorganisasjon (WHO)

20 000 000

86 252 000

704

Norsk helsearkiv

01

Driftsutgifter

65 064 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 771 000

73 835 000

708

Eldreombud

01

Driftsutgifter

10 035 000

10 035 000

709

Pasient- og brukerombud

01

Driftsutgifter

73 562 000

73 562 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv.

3 081 325 000

Folkehelse mv.

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

221 493 000

22

Salgs- og beredskapsprodukter mm.

144 325 000

23

Forhåndsavtaler og vaksinasjon mot covid-19

3 770 000 000

4 135 818 000

712

Bioteknologirådet

01

Driftsutgifter

12 432 000

12 432 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

98 635 000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

95 336 000

70

Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

180 553 000

74

Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

20 700 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

64 135 000

459 359 000

717

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 793 000

70

Tilskudd

61 941 000

73 734 000

Sum Folkehelse mv.

4 681 343 000

Spesialisthelsetjenester

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 430 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

4 626 900 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

578 237 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

58 525 149 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

20 611 342 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

15 583 528 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

13 921 895 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

41 695 651 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning

3 284 140 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 296 723 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning

8 115 434 000

81

Protonsenter, kan overføres

176 000 000

82

Investeringslån, kan overføres

7 859 447 000

83

Byggelånsrenter , overslagsbevilgning

339 000 000

86

Driftskreditter

1 800 000 000

178 432 876 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

12 773 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

135 308 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

3 362 000

151 443 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

01

Driftsutgifter

82 452 000

21

Spesielle driftsutgifter

59 936 000

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.

2 965 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

111 844 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

13 224 000

270 421 000

737

Historiske pensjonskostnader

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

131 006 000

131 006 000

Sum Spesialisthelsetjenester

178 985 746 000

Sentral helseforvaltning

740

Helsedirektoratet

01

Driftsutgifter

1 311 448 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

49 262 000

60

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

87 149 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

69 056 000

1 516 915 000

741

Norsk pasientskadeerstatning

01

Driftsutgifter

221 349 000

70

Advokatutgifter

48 798 000

71

Særskilte tilskudd

21 294 000

291 441 000

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

01

Driftsutgifter

161 162 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 779 000

176 941 000

744

Direktoratet for e-helse

01

Driftsutgifter

178 643 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

151 115 000

329 758 000

745

Folkehelseinstituttet

01

Driftsutgifter

1 259 971 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

150 387 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

13 147 000

1 423 505 000

746

Statens legemiddelverk

01

Driftsutgifter

322 981 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

31 632 000

354 613 000

747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

01

Driftsutgifter

111 181 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 479 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 735 000

129 395 000

748

Statens helsetilsyn

01

Driftsutgifter

161 669 000

161 669 000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

01

Driftsutgifter

40 174 000

40 174 000

Sum Sentral helseforvaltning

4 424 411 000

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

215 937 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

9 273 000

61

Vertskommuner

932 308 000

63

Investeringstilskudd – rehabilitering , kan overføres, kan nyttes under post 69

3 171 967 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag

728 000 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

2 622 971 000

67

Utviklingstiltak

75 269 000

68

Kompetanse og innovasjon

414 591 000

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres

806 835 000

71

Frivillig arbeid mv.

73 544 000

72

Landsbystiftelsen

85 843 000

73

Særlige omsorgsbehov

87 616 000

75

Andre kompetansetiltak

11 513 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

126 724 000

9 362 391 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

172 241 000

60

Forebyggende helsetjenester

420 961 000

61

Fengselshelsetjeneste

188 963 000

63

Allmennlegetjenester

857 787 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

45 296 000

73

Seksuell helse, kan overføres

59 979 000

74

Stiftelsen Amathea

26 035 000

1 771 262 000

765

Psykisk helse, rus og vold

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

186 879 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres

230 507 000

62

Rusarbeid, kan overføres

455 178 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres

174 715 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

469 245 000

73

Utviklingstiltak mv.

167 459 000

74

Kompetansesentre, kan overføres

308 912 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres

245 130 000

2 238 025 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

14 917 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

1 652 000

16 569 000

Sum Helse- og omsorgstjenester i kommunene

13 388 247 000

Tannhelse

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

54 964 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

309 349 000

364 313 000

Sum Tannhelse

364 313 000

Kunnskap og kompetanse

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

130 419 000

130 419 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

53 557 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21

88 477 000

142 034 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

106 470 000

61

Tilskudd til kommuner

160 416 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

27 869 000

294 755 000

Sum Kunnskap og kompetanse

567 208 000

Spesialisthelsetjenester mv.

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

2 300 050 000

71

Psykologhjelp

345 000 000

72

Tannbehandling

2 320 022 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

1 364 674 000

6 329 746 000

Sum Spesialisthelsetjenester mv.

6 329 746 000

Legehjelp, legemidler mv.

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

11 031 000 000

71

Legeerklæringer

8 988 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

2 129 960 000

13 169 948 000

2752

Refusjon av egenbetaling

72

Egenandelstak

6 636 170 000

6 636 170 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

472 000 000

70

Allmennlegehjelp

5 358 225 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 155 000 000

72

Jordmorhjelp

72 040 000

73

Kiropraktorbehandling

201 964 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

200 000 000

7 459 229 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

10 008 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

199 980 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

224 980 000

434 968 000

Sum Legehjelp, legemdler mv.

27 700 315 000

Andre helsetiltak

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

202 345 000

202 345 000

Sum Andre helsetiltak

202 345 000

Sum departementets utgifter

239 724 999 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Diverse inntekter

3701

E-helse, helseregistre mv.

02

Diverse inntekter

82 070 000

82 070 000

3704

Norsk helsearkiv

02

Diverse inntekter

3 081 000

3 081 000

3710

Vaksiner mv.

03

Vaksinesalg

145 107 000

145 107 000

3714

Folkehelse

04

Gebyrinntekter

2 544 000

2 544 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

284 000 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

621 000 000

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

632 200 000

1 537 200 000

3740

Helsedirektoratet

02

Diverse inntekter

20 646 000

03

Helsetjenester i annet EØS-land

67 035 000

04

Gebyrinntekter

49 862 000

05

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

40 024 000

06

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

87 234 000

264 801 000

3741

Norsk pasientskadeerstatning

02

Diverse inntekter

6 961 000

50

Premie fra private

17 624 000

24 585 000

3742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

50

Premie fra private

2 394 000

2 394 000

3745

Folkehelseinstituttet

02

Diverse inntekter

194 840 000

194 840 000

3746

Statens legemiddelverk

02

Diverse inntekter

31 632 000

04

Registreringsgebyr

78 981 000

110 613 000

3747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

02

Diverse inntekter

17 932 000

04

Gebyrinntekter

15 368 000

33 300 000

3748

Statens helsetilsyn

02

Diverse inntekter

1 643 000

1 643 000

Sum Diverse inntekter

2 402 178 000

Skatter og avgifter

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddeldetaljistavgift

67 485 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

5 800 000

73

Legemiddelleverandøravgift

220 000 000

74

Tilsynsavgift

3 770 000

75

Sektoravgift tobakk

26 000 000

323 055 000

Sum Skatter og avgifter

323 055 000

Renter og utbytte mv.

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

66 100 000

86

Utbytte

2 000

66 102 000

Sum Renter og utbytte mv.

66 102 000

Sum departementets inntekter

2 791 335 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2021 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 701 post 21

kap. 3701 post 02

kap. 703 post 21

kap. 3703 post 02

kap. 704 post 21

kap. 3704 post 02

kap. 710 post 22

kap. 3710 post 03

kap. 714 post 21

kap. 3714 post 04

kap. 740 postene 01 og 21

kap. 3740 postene 02 og 04

kap. 740 post 01

kap. 5572 post 75

kap. 740 post 70

kap. 3740 post 03

kap. 740 post 60

kap. 3740 post 06

kap. 741 post 01

kap. 3741 postene 02 og 50

kap. 742 post 01

kap. 3742 post 50

kap. 745 post 01

kap. 3710 post 03

kap. 745 postene 01 og 21

kap. 3745 post 02

kap. 745 post 01

kap. 3740 post 04

kap. 746 postene 01 og 21

kap. 3746 post 02 og 04

kap. 746 post 01

kap. 5572 post 74

kap. 747 postene 01 og 21

kap. 3747 postene 02 og 04

kap. 748 post 01

kap. 3748 post 02

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2021 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter

580 mill. kroner

22

Salgs- og beredskapsprodukter m.m.

50 mill. kroner

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2021 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

63

Investeringstilskudd – rehabilitering

4 153 mill. kroner

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst

3136,5 mill. kroner

79

Andre tilskudd

1,0 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2021:

  • 1. aktiverer investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak i statens kapitalregnskap.

  • 2. i tilknytning til oppgjørsordningene for h-reseptlegemidler og fritt behandlingsvalg kan føre utgifter og inntekter uten bevilgning over kap. 740 Helsedirektoratet, hhv. post 71 Oppgjørsordning h-reseptlegemidler og post 72 Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg. Netto mellomregning med helseforetakene føres ved årets slutt i kapitalregnskapet for hver av ordningene.

Andre vedtak

VI

Oppheving av anmodningsvedtak

Vedtakene nr. 307, 17. desember 2016 og nr. 506, 27. november 2018 oppheves.

Til forsiden