Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapitler: 900–950, 2421, 2426, 2429, 2440, 2460, 2540 Inntektskapitler: 3900–3950, 5325, 5326, 5329, 5440, 5460, 5574, 5612, 5613, 5614, 5625, 5629, 5656, 5685

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Nærings- og fiskeridepartementet føres det i Prop. 1 S (2021–2022) statsbudsjettet for budsjettåret 2022 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 900–950, 2421, 2426, 2429, 2440, 2460, 2540, 3900–3950, 5325, 5326, 5329, 5440, 5460, 5574, 5612, 5613, 5614, 5625, 5629, 5656, 5685

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Forvaltning og rammebetingelser

900

Nærings- og fiskeridepartementet

01

Driftsutgifter

460 937 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

57 050 000

22

Nukleære utredninger og prosjektledelse, kan overføres

10 500 000

25

Forvaltning og utvikling av kompensasjonsordning mv.

12 400 000

26

Forvaltning av grunneiendom på Svalbard, kan overføres

13 000 000

31

Miljøtiltak Svea og Lunckefjell, kan overføres

388 000 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

43 500 000

71

Miljøtiltak Raufoss

3 000 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

4 100 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap Norge

32 400 000

74

Tilskudd til Visit Svalbard AS

3 200 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres

20 700 000

76

Tilskudd til Standard Norge

39 400 000

77

Tilskudd til sjømattiltak, kan overføres

8 000 000

81

Tilskudd til nasjonalt program for leverandørutvikling

9 400 000

83

Tilskudd til Senter for hav og Arktis

5 400 000

1 110 987 000

902

Justervesenet

01

Driftsutgifter

126 800 000

21

Spesielle driftsutgifter

100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 600 000

136 500 000

903

Norsk akkreditering

01

Driftsutgifter

54 400 000

54 400 000

904

Brønnøysundregistrene

01

Driftsutgifter

396 700 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

44 304 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

144 903 000

585 907 000

905

Norges geologiske undersøkelse

01

Driftsutgifter

190 200 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

71 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

16 400 000

278 400 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

01

Driftsutgifter

60 600 000

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

10 900 000

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres

6 966 000

78 466 000

907

Norsk nukleær dekommisjonering

01

Driftsutgifter

64 800 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

317 500 000

30

Opprydding Søve

40 700 000

423 000 000

908

Institutt for energiteknikk

70

Tilskudd til drift av atomanlegg, kan nyttes under kap. 907, post 01

322 500 000

71

Tilskudd til sikring av atomanlegg

42 000 000

72

Lån til flytting av laboratorier og infrastruktur

40 000 000

404 500 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

2 005 000 000

2 005 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet

01

Driftsutgifter

440 600 000

440 600 000

911

Konkurransetilsynet

01

Driftsutgifter

122 300 000

70

Tilskudd til konkurransefaglig forskning, kan overføres

2 000 000

124 300 000

912

Klagenemndssekretariatet

01

Driftsutgifter

34 650 000

34 650 000

913

Dagligvaretilsynet

01

Driftsutgifter

6 700 000

6 700 000

915

Regelrådet

01

Driftsutgifter

11 200 000

11 200 000

917

Fiskeridirektoratet

01

Driftsutgifter

465 800 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

111 300 000

577 100 000

919

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

497 000 000

71

Tilskudd til velferdsstasjoner

2 500 000

73

Tilskudd til kompensasjon for CO2-avgift

305 000 000

74

Erstatninger, kan overføres

1 900 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

12 000 000

76

Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres

6 400 000

824 800 000

Sum Forvaltning og rammebetingelser

7 096 510 000

Forskning og innovasjon

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til næringsrettet forskning

1 777 800 000

51

Tilskudd til marin forskning

460 450 000

2 238 250 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

92 563 000

51

Egenkapital Andøya Space, kan overføres

112 650 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

221 500 000

71

Internasjonal romvirksomhet

495 800 000

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

22 800 000

73

EUs romprogrammer

473 200 000

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres

81 700 000

76

Tilskudd Andøya Space, kan overføres

11 300 000

95

Egenkapital Space Norway AS

82 700 000

1 594 213 000

923

Havforskningsinstituttet

01

Driftsutgifter

603 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

433 400 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

200 300 000

1 236 700 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd

225 245 000

225 245 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

01

Driftsutgifter

182 200 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

186 400 000

368 600 000

928

Annen marin forskning og utvikling

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

25 200 000

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

70 550 000

72

Tilskudd til Nofima AS

96 900 000

192 650 000

930

Design og arkitektur Norge

70

Tilskudd

19 749 000

19 749 000

935

Patentstyret

01

Driftsutgifter

293 450 000

293 450 000

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

01

Driftsutgifter

8 150 000

8 150 000

Sum Forskning og innovasjon

6 177 007 000

Markedsadgang og eksport

940

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 960 000

73

Støtte ved kapitalvareeksport

1 600 000

12 560 000

941

Eksportstrategirådet

01

Driftsutgifter

20 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

46 850 000

70

Tilskudd til særskilte prosjekter

10 000 000

76 850 000

Sum Markedsadgang og eksport

89 410 000

Statlig eierskap

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

25 514 000

52

Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS

315 000 000

54

Risikokapital, Investinor AS

50 000 000

70

Forvaltningskostnader for særskilte oppdrag

8 000 000

71

Tilskudd til drift av Gruve 7, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

51 000 000

72

Tilskudd til pensjonsforpliktelser, Mantena AS

66 890 000

73

Petoro AS, tilskudd til administrasjon

362 000 000

90

Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS

585 000 000

91

Kapitalinnskudd, Investinor AS

92 000 000

92

Lån til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

85 000 000

1 640 404 000

Sum Statlig eierskap

1 640 404 000

Statsbankene

2421

Innovasjon Norge

50

Tilskudd til etablerere og bedrifter, inkl. tapsavsetninger

814 101 000

70

Basiskostnader

187 975 000

71

Innovative næringsmiljøer, kan overføres

171 200 000

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres

482 000 000

75

Grønn plattform, kan nyttes under post 50, 71 og 76

249 450 000

76

Miljøteknologi, kan overføres

527 800 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

900 000

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

61 600 000 000

64 033 426 000

2426

Siva SF

70

Tilskudd

19 475 000

71

Tilskudd til testfasiliteter

83 550 000

103 025 000

2429

Eksportkredittordningen

90

Utlån

6 000 000 000

6 000 000 000

Sum Statsbankene

70 136 451 000

Statlig petroleumsvirksomhet

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

30

Investeringer

26 500 000 000

26 500 000 000

Sum Statlig petroleumsvirksomhet

26 500 000 000

Statens forretningsdrift

2460

Eksportfinansiering Norge

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-218 188 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

342 088 000

123 900 000

51

Tilskudd til forvaltning av ny statlig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring

3 000 000

90

Utbetaling ifølge trekkfullmakt – alminnelig garantiordning

3 000 000 000

3 126 900 000

Sum Statens forretningsdrift

3 126 900 000

Arbeidsliv

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

90 000 000

90 000 000

Sum Arbeidsliv

90 000 000

Sum departementets utgifter

114 856 682 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Ordinære inntekter

3900

Nærings- og fiskeridepartementet

01

Ymse inntekter og refusjoner knyttet til ordinære driftsutgifter

216 000

03

Inntekter fra forvaltning av grunneiendom på Svalbard

8 000 000

70

Garantipremie fra garantiordning luftfart

30 900 000

39 116 000

3902

Justervesenet

01

Gebyrinntekter

26 390 000

03

Inntekter fra salg av tjenester

27 410 000

04

Oppdragsinntekter

100 000

86

Overtredelsesgebyr

50 000

53 950 000

3903

Norsk akkreditering

01

Gebyrinntekter og andre inntekter

47 550 000

47 550 000

3904

Brønnøysundregistrene

01

Gebyrinntekter

524 340 000

02

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

32 360 000

556 700 000

3905

Norges geologiske undersøkelse

03

Oppdragsinntekter og andre inntekter

73 190 000

73 190 000

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

01

Leie av bergrettigheter og eiendommer

85 000

02

Behandlingsgebyrer

800 000

86

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

1 000 000

1 885 000

3909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

01

Tilbakeføring av tilskudd

5 300 000

5 300 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

01

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

227 685 000

02

Maritime personellsertifikater

19 645 000

03

Diverse inntekter

450 000

04

Gebyrer for skip i NIS

57 095 000

86

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

4 800 000

309 675 000

3911

Konkurransetilsynet

03

Refusjoner og andre inntekter

200 000

86

Lovbruddsgebyr

100 000

300 000

3912

Klagenemndssekretariatet

01

Klagegebyr

900 000

02

Refusjoner og andre inntekter

200 000

87

Overtredelsesgebyr

100 000

1 200 000

3917

Fiskeridirektoratet

01

Refusjoner og diverse inntekter

6 150 000

05

Saksbehandlingsgebyr

28 211 000

86

Forvaltningssanksjoner

10 000 000

44 361 000

3923

Havforskningsinstituttet

01

Oppdragsinntekter

446 780 000

446 780 000

3926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

01

Oppdragsinntekter

186 230 000

186 230 000

3935

Patentstyret

01

Inntekter av informasjonstjenester

4 690 000

02

Inntekter knyttet til NPI

4 490 000

03

Gebyrer immaterielle rettigheter

103 280 000

112 460 000

3936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

01

Gebyrer

660 000

660 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

90

Avdrag på lån, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

17 900 000

96

Salg av aksjer

25 000 000

42 900 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

5 000 000

70

Låneprovisjoner

75 000 000

90

Avdrag på utestående fordringer

60 800 000 000

92

Låneordning for pakkereisearrangører – avdrag

20 000 000

60 900 000 000

5326

Siva SF

70

Låne- og garantiprovisjoner

7 000 000

7 000 000

5329

Eksportkredittordningen

70

Gebyrer m.m.

25 000 000

90

Avdrag på utestående fordringer

9 900 000 000

9 925 000 000

Sum Ordinære inntekter

72 754 257 000

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter

156 500 000 000

2 Driftsutgifter

-32 100 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-1 700 000 000

4 Avskrivninger

-24 900 000 000

5 Renter av statens kapital

-2 300 000 000

95 500 000 000

30

Avskrivninger

24 900 000 000

80

Renter av statens kapital

2 300 000 000

122 700 000 000

Sum Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

122 700 000 000

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

5460

Eksportfinansiering Norge

71

Tilbakeføring fra avviklede garantiordninger

13 000 000

90

Avdrag på lån knyttet til bruk av trekkfullmakt under Alminnelig garantiordning

1 000 000

14 000 000

Sum Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

14 000 000

Skatter og avgifter

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter

175 500 000

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

33 100 000

73

Årsavgift Merkeregisteret

8 550 000

74

Fiskeriforskningsavgift

318 000 000

75

Tilsynsavgift Justervesenet

26 650 000

76

Kontrollavgift fiskeflåten

40 500 000

602 300 000

Sum Skatter og avgifter

602 300 000

Renter og utbytte mv.

5612

Renter fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

80

Renter

10 400 000

10 400 000

5613

Renter fra Siva SF

80

Renter

11 700 000

11 700 000

5614

Renter fra Eksportfinansiering Norge

80

Renter fra lån til Alminnelig garantiordning

95 000 000

95 000 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

190 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

21 000 000

82

Låneordning for pakkereisearrangører – renter

2 400 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

100 000 000

313 400 000

5629

Renter fra eksportkredittordningen

80

Renter

890 000 000

890 000 000

5656

Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

23 395 800 000

23 395 800 000

5685

Aksjer i Equinor ASA

85

Utbytte

13 000 000 000

13 000 000 000

Sum Renter og utbytte mv.

37 716 300 000

Sum departementets inntekter

233 786 857 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan:

 • 1.

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 900 post 01

kap. 3900 post 01

kap. 900 post 26

kap. 3900 post 03

kap. 902 post 01

kap. 3902 postene 01 og 03 og kap. 5574 post 75

kap. 902 post 21

kap. 3902 post 04

kap. 903 post 01

kap. 3903 post 01

kap. 904 post 01

kap. 3904 post 02

kap. 904 post 21

kap. 3904 post 02

kap. 905 post 21

kap. 3905 post 03

kap. 910 post 01

kap. 3910 post 03

kap. 912 post 01

kap. 3912 post 01

kap. 917 post 01

kap. 3917 post 01

kap. 923 post 21

kap. 3923 post 01

kap. 926 post 21

kap. 3926 post 01

kap. 935 post 01

kap. 3935 post 04

kap. 941 post 01

kap. 3941 post 01

kap. 941 post 21

kap. 3941 post 02

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 917, post 22, kap. 919, post 76 og kap. 923, post 22, slik at summen av overskridelser tilsvarer merinntekter under kap. 5574, post 74.

III

Utbetalinger under garantiordninger (trekkfullmakter)

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan:

 • 1. foreta utbetalinger til Eksportfinansiering Norge uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under alminnelig garantiordning overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 18 000 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Eksportfinansiering Norge, post 90 Utbetaling ifølge trekkfullmakt – alminnelig garantiordning.

 • 2. foreta utbetalinger til Eksportfinansiering Norge uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under byggelånsgarantiordningen overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 600 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Eksportfinansiering Norge, post 91 Utbetaling ifølge trekkfullmakt – byggelånsgarantiordning.

 • 3. foreta utbetalinger til Eksportfinansiering Norge uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under Garantiordning for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge (skipsgarantiordningen) overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 150 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Eksportfinansiering Norge, post 92 Utbetaling ifølge trekkfullmakt – skipsgarantiordning.

IV

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan:

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 71 Miljøtiltak Raufoss, for miljøtiltak innenfor gitt garantiramme på 168 mill. kroner.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorarer og utgifter til faglig bistand ved salg av statlige aksjeposter, samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i selskapene.

 • 3. overskride bevilgningen under kap. 2429 Eksportkredittordningen, post 90 Utlån, men slik at utlån i 2022 ikke overstiger 26 mrd. kroner.

 • 4. overskride bevilgningen under kap. 905 Norges geologiske undersøkelse, post 21 Spesielle driftsutgifter, kap. 923 Havforskningsinstituttet, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 926 Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy, post 21 Spesielle driftsutgifter i forbindelse med gjennomføringen av bestemte oppdragsprosjekter, mot tilsvarende kontraktsfestede innbetalinger til disse prosjektene under henholdsvis kap. 3905 Norges geologiske undersøkelse, post 03 Oppdragsinntekter og andre inntekter, kap. 3923 Havforskningsinstituttet, post 01 Oppdragsinntekter og kap. 3926 Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy, post 01 Oppdragsinntekter. Ved beregning av beløp som kan overføres til 2023 under de nevnte utgiftsbevilgninger, skal alle ubrukte merinntekter og mindreinntekter regnes med, samt eventuell inndekning av foregående års overskridelse på posten.

 • 5. overskride bevilgningen under kap. 922 Romvirksomhet, post 95 Egenkapital Space Norway AS innenfor en totalramme på 101 mill. USD.

 • 6. overskride bevilgningen under kap. 922 Romvirksomhet, post 51 Egenkapital til Andøya Space innenfor en ramme tilsvarende betinget tilsagn om egenkapital på 282,6 mill. kroner.

 • 7. overskride bevilgningen under kap. 922 Romvirksomhet, post 76 Tilskudd til Andøya Space innenfor en ramme tilsvarende betinget tilsagn om tilskudd på 83 mill. kroner.

V

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Kongen i 2022 kan overskride bevilgningen under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten med inntil 5 mrd. kroner ved utøvelse av statens forkjøpsrett ved overdragelser av andeler i utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel.

VI

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan utgiftsføre uten bevilgning under:

 • 1. kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 79 Erstatninger, erstatning til Norges Bank som omfatter netto rentetap og andre dokumenterte kostnader grunnet avvik i varslet og faktisk innbetaling av valuta fra SDØE til Norges Bank, jf. avtale om overføring og kjøp av valuta fra SDØE til Norges Bank.

 • 2. kap. 2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, post 90 Lån til Norpipe Oil AS, inntil 25 mill. kroner til utlån til Norpipe Oil AS.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VII

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan:

 • 1. inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger og lignende ut over bevilgning under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

 • 2. gi Norsk nukleær dekommisjonering fullmakt til å foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger med inntil 280 mill. kroner under kap. 907 Norsk nukleær dekommisjonering, post 21 Spesielle driftsutgifter.

VIII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan:

 • 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til næringsrettet forskning

21 mill. kroner

950

Forvaltning av statlig eierskap

73

Petoro AS, tilskudd til administrasjon

35 mill. kroner

2421

Innovasjon Norge

50

Tilskudd til etablerere og bedrifter, inkl. tapsavsetninger

400 mill. kroner

76

Miljøteknologi

750 mill. kroner

 • 2. gi tilsagn om tilskudd på 105,4 mill. euro i tillegg til eksisterende bevilgning, for å delta i de frivillige programmene til Den europeiske romorganisasjonen ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke overstige 151,7 mill. euro.

IX

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan:

 • 1. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 160 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 537 mill. kroner.

 • 2. Eksportfinansiering Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 145 000 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor Alminnelig garantiordning og inkludert Gammel alminnelig ordning.

 • 3. Eksportfinansiering Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 3 150 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utviklingsland, samt innenfor en øvre rammebegrensning på syv ganger det til enhver tid innestående beløp på ordningens grunnfond.

 • 4. Eksportfinansiering Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 7 000 mill. kroner ved byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien.

 • 5. Eksportfinansiering Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 20 000 mill. kroner ved etablering av langsiktige kraftkontrakter i kraftintensiv industri.

 • 6. Eksportfinansiering Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 10 000 mill. kroner ved kjøp av skip fra verft i Norge når disse skipene skal brukes i Norge.

X

Garantifullmakt og fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan inngå standardavtaler for leie av grunn til bolig- og næringsformål på Svalbard med garantier overfor långiver som har pant i bygg som står på statens grunn. Garantiansvar kan kun utløses dersom staten sier opp avtalen eller nekter overføring av leierett. Samlet garantiramme for avtalene begrenses oppad til 25 mill. kroner. Det kan utgiftsføres utbetalinger knyttet til garantiene uten bevilgning under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 86 Lånesikringsordning, bolig- og næringsformål på Svalbard, innenfor en ramme på 10 mill. kroner.

XI

Dekning av forsikringstilfeller

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan:

 • 1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsikringsansvar for inntil 80 000 000 euro overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, kapittel III.

 • 2. inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 000 mill. kroner.

XII

Utlånsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan:

 • 1. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 2 400 mill. kroner, herav 400 mill. kroner til skip i nærskipsfart og fiskefartøy.

 • 2. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye lån under lavrisikolåneordningen innenfor en ramme på 2 500 mill. kroner.

 • 3. gi Eksportfinansiering Norge fullmakt til å gi tilsagn om lån under eksportkredittordningen uten en øvre ramme.

XIII

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til miljøtiltak

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan:

 • 1. pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for inntil 190 mill. kroner til gjennomføring av pålagte miljøtiltak på Løkken.

 • 2. pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for inntil 439 mill. kroner til gjennomføring av pålagte miljøtiltak i Svea og Lunckefjell.

XIV

Fullmakt til å overføre ubrukte midler i reguleringsfond

Stortinget samtykker til at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan gi Eksportfinansiering Norge fullmakt til å overføre eventuelt mindreforbruk til forvaltning av eksportkredittordningen i et reguleringsfond, begrenset slik at maksimalt innestående på reguleringsfondet ved utløpet av budsjettåret er 5 pst. av bevilgningen på kap. 2460, post 24 i 2022.

XV

Forpliktelser under avsetningsinstruksen og øvrige driftsrelaterte forpliktelser

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan pådra staten forpliktelser utover bevilgningene under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, knyttet til:

 • 1. løpende forretningsvirksomhet i interessentskapene, samt deltakelse i annen virksomhet som har tilknytning til leting og utvinning av petroleum.

 • 2- avsetning av statens petroleum etter avsetningsinstruksen gitt Equinor ASA.

XVI

Utbyggingsrelaterte forpliktelser

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan pådra staten forpliktelser utover bevilgningene under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, hvor øvre grense for statens forholdsmessige andel for det enkelte prosjekt/fase utgjør inntil 5 mrd. kroner knyttet til deltakelse i:

 • 1. utbyggingsprosjekter (planer for utbygging/anlegg og drift) på norsk kontinentalsokkel.

 • 2. utviklingsprosjekter under Gassled eller andre interessentskap.

XVII

Forpliktelser i fasen før plan for utbygging og drift og for anlegg og drift er behandlet

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan pådra staten forpliktelser utover bevilgningene under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten knyttet til kontraktsmessige forpliktelser i fasen før plan for utbygging og drift er godkjent eller før tillatelse til anlegg og drift er gitt, herunder forpliktelser knyttet til en pre-interessentskapsfase.

XVIII

Kostnadsrammer Ocean Space Centre

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan:

 • 1. starte opp byggeprosjektet Ocean Space Centre innenfor en kostnadsramme på 4 073 mill. kroner.

 • 2. starte opp brukerutstyrsprosjektet til Ocean Space Centre innenfor en kostnadsramme på 4 081 mill. kroner, og å inngå forpliktelser for senere budsjettår innenfor kostnadsrammen.

Andre fullmakter

XIX

Fullmakt til å bortfeste

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.

XX

Fullmakt til å erverve og avhende aksjer og opsjoner

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan gi Eksportfinansiering Norge anledning til å erverve og avhende aksjer og opsjoner med formål å få dekning for krav i misligholds- og gjenvinningssaker. Eierskapet skal være midlertidig.

XXI

Endringer i statlige eier- og låneposter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 gjennom salg av aksjer eller gjennom andre transaksjoner kan:

 • 1. redusere eierskapet i Akastor ASA helt eller delvis.

 • 2. redusere eierskapet i Aker Solutions ASA helt eller delvis.

 • 3. redusere eierskapet i Baneservice AS helt eller delvis.

 • 4. redusere eierskapet i Mesta AS helt eller delvis.

 • 5. redusere deltakelsen i hybridlån og obligasjonslån utstedt av Norwegian Air Shuttle ASA helt eller delvis.

XXII

Salgsfullmakt og nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan avhende ikke-aktive gruveeiendommer. Utgifter knyttet til eventuell avhending kan trekkes fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 3900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 30 Inntekter fra salg av gruveeiendom.

XXIII

Fullmakt til å forvalte statens eierinteresser i holdingselskap

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan gi Eksportfinansiering Norge fullmakt til å:

 • 1. benytte holdingselskapet for å forvalte eierandeler som følge av misligholds- og gjenvinningssaker under Alminnelig garantiordning. Alminnelig garantiordning kan også gi lån til holdingselskapet eller overføre andre verdier for oppkapitalisering. Holdingselskapet skal være midlertidig.

 • 2. plassere aksjer eller andre verdier tilhørende Alminnelig garantiordning i holdingselskapet.

 • 3. overføre utbytte fra holdingselskapet tilbake til Alminnelig garantiordning.

 • 4. overføre inntekter fra salg av aksjer eid av holdingselskapet til Alminnelig garantiordning.

 • 5. avvikle holdingselskapet, samt tilbakeføre eventuelle midler til eller dekke eventuelt kapitalbehov fra Alminnelig garantiordning.

XXIV

Overføring av eiendomsrett mot bruksrett

Stortinget samtykker i at Nærings og fiskeridepartementet i 2022 kan godkjenne overføring av eiendomsrett fra en rettighetshavergruppe hvor Petoro AS som forvalter av SDØE er en av rettighetshaverne, til en annen rettighetshavergruppe. Det forutsettes at Petoro AS som forvalter av SDØE er sikret tilstrekkelig bruksrett. Denne fullmakt vil gjelde for de prosjekter hvor Olje- og energidepartementet har fullmakt til å godkjenne plan for utbygging/anlegg og drift, samt ved mindre endringer for prosjekter hvor plan for utbygging/anlegg og drift allerede er godkjent. Fullmakten gis under forutsetning av at overføring av eiendomsrett ikke har prinsipielle eller samfunnsmessige sider av betydning.

XXV

Overdragelse av andeler i utvinningstillatelser

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan godkjenne overdragelse (salg, kjøp eller bytte) av deltakerandeler for Petoro AS som forvalter av SDØE der det antas at ressursene i utvinningstillatelsen på tidspunkt for overdragelsen er mindre enn 3 millioner Sm3 oljeekvivalenter.

XXVI

Overdragelse og samordning av andeler i utvinningstillatelser

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan godkjenne at Petoro AS kan delta i:

 • 1. overdragelse (salg, kjøp eller bytte) av deltakerandeler i interessentskap hvor en rettighetshaver velger å tre ut av interessentskapet og hvor SDØE berøres av overdragelsen.

 • 2. forenklet samordning av utvinningstillatelser med SDØE-andeler.

 • 3. ny/endret plan for utbygging og drift av forekomster innenfor et samordnet område med SDØE-deltakelse.

 • 4. overdragelse av deltakerandeler for å oppnå fortsatt harmonisering av deltakerandeler i utvinningstillatelser som er samordnet og hvor SDØE berøres av overdragelsen.

XXVII

Overdragelse av andeler i rørledninger mv.

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan godkjenne nødvendige transaksjoner for overdragelse av andeler for Petoro AS som forvalter av SDØE for å innlemme rørledninger og transportrelaterte anlegg med SDØE-andel i Gassled eller andre interessentskap. Statens andel i Gassled eller andre interessentskap skal justeres for å gjenspeile innlemmelsen.

XXVIII

Regnskapsføring av kontantinnkallinger mot mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2022 kan gi Petoro AS fullmakt til å postere inn- og utbetalinger for Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) mot mellomværendet med statskassen. Mellomværendet omfatter over-/underinnkalling av kontanter fra operatørselskapene (differansen mellom kontantinnkalling og avregning fra operatør), arbeidskapital, avregning fra operatør, merverdiavgift og mellomværende med betalingsformidler m.m.

Til dokumentets forside