Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapitler: 900–950, 2421, 2426, 2429, 2440, 2460, 2540 Inntektskapitler: 3900–3950, 5325, 5326, 5329, 5440, 5460, 5574, 5612, 5613, 5614, 5625, 5629, 5656, 5685

Til innholdsfortegnelse

2 Rapportering på ordninger forvaltet av Investinor og Innovasjon Norge uten årlige bevilgninger

Såkornfond

Gjennom flere runder er det opprettet statlig delfinansierte såkornfond. Felles for såkornfondene er at de skal bidra til fremveksten av flere innovative vekstbedrifter, ved å investere i bedrifter i en tidlig fase. Ordningene ble flyttet fra Innovasjon Norge til Investinor våren 2020. Det vises også til omtale av Investinor under programkategori 17.40 og saker i tilknytning til enkeltselskaper.

Distriktsrettede fond opprettet i 2006

Det langsiktige målet med den distriktsrettede såkornordningen er å tilføre kunnskapsbedrifter med stort vekstpotensial lokalisert i næringssvake områder en blanding av tålmodig egenkapital og relevant kompetanse. Kommitert kapital under ordningen var 1 mrd. kroner, hvorav 644 mill. kroner som lån fra staten. Ordningen skiller seg vesentlig fra de øvrige såkornfondsordningene ved at fondene kan investere i de fleste små og mellomstore bedrifter.

Det er opprettet fem distriktsrettede såkornfond. Fondene er lokalisert i Tromsø, Bodø, Førde og to i Ålesund. Fondene i Ålesund var lokalisert i Namsos frem til 4. kvartal 2016, da daværende forvalterselskap ble overtatt av forvalterselskapet i Ålesund. Fondet i Bodø gikk ut av ordningen i 2020 ved tilbakebetaling av utestående lån og renter til Investinor. De øvrige fondene ventes å gå ut av ordningen i tidsrommet 2021-2023. Gjenværende kapital i de fem fondene er reservert for oppfølgingsinvesteringer i allerede investerte selskaper. For disse fondene var det ved utgangen av 2020 gjort tapsavsetninger ut over tapsfond på 57,8 mill. kroner. Fondene har til og med 2020 tilbakebetalt til sammen om lag 270 mill. kroner av hovedstol på statens lån, herunder 131,3 mill. kroner fra KapNord Fond AS i Bodø.

Landsdekkende fond opprettet i 2006

Det langsiktige målet med den landsdekkende såkornkapitalordningen er å støtte etablering av innovative, konkurransedyktige vekstforetak gjennom økt tilgang på kompetent kapital og kompetanse. Kommitert kapital under ordningen var1,38 mrd. kroner. Av dette er om lag 50 pst. ansvarlig lån fra staten.

Fondene er lokalisert til Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Gjenværende kapital i fondene er forbeholdt oppfølgingsinvesteringer i allerede investerte selskaper. For disse fondene var det ved utgangen av 2020 gjort tapsavsetninger ut over tapsfond på 148,7 mill. kroner. Fondene har til og med 2020 tilbakebetalt til sammen 322,5 mill. kroner av hovedstol på statens lån, herunder 125 mill. kroner fra Sarsia Seed AS i Bergen.

Landsdekkende fond opprettet i 2014 og senere

Målet med denne såkornfondordningen er å tilføre norske innovative oppstartsbedrifter med høyt internasjonalt potensial nødvendig kapital og kompetanse, og gi en høyest mulig avkastning til investorene.

Fondene som ble etablert i Trondheim og Oslo i 2014, har en total kapitalbase på i overkant av 1 mrd. kroner, hvorav 500 mill. kroner tilføres fra staten som egenkapital. Fondene er i en fase der de bygger opp sine porteføljer og hadde til sammen gjort 36 investeringer ved utgangen av 2020.

I statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget 300 mill. kroner til statens investeringskapital i to nye såkornfond på minimum 300 mill. kroner hver. Forvaltningen av fondene skulle lokaliseres i Bergen og Nord-Norge, og forvaltere ble valgt etter konkurranse i november 2015. Fondet som forvaltes fra Bergen, ble operativt i første halvår 2017 og hadde ved utgangen av 2020 gjort 11 investeringer.

Det lyktes ikke å opprette et såkornfond forvaltet fra Nord-Norge med de samme rammebetingelsene. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det i stedet vedtatt å opprette et statlig koinvesteringsfond, som skal finansiere unge innovative bedrifter lokalisert i Nord-Norge. Koinvesteringsfondet hadde ved utgangen av 2020 gjort tre investeringer.

I statsbudsjettet for 2016 ble det bevilget 150 mill. kroner til statens investeringskapital i et nytt landsdekkende såkornfond på 300 mill. kroner med forvaltning fra Agder/Telemark. Fondet er lokalisert i Kristiansand og Grenland og har vært operativt siden desember 2016. Det hadde gjort 13 investeringer ved utgangen av 2020.

I statsbudsjettet for 2017 ble det vedtatt at det skulle opprettes et nytt landsdekkende såkornfond for IKT-næringen på minimum 250 mill. kroner i statlig og privat kapital. For å kunne bruke eksisterende godkjenning av fondene hos ESA, ble bransjebegrensningen fjernet og størrelsen på fondet økt til 300 mill. kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018. Fondet som forvaltes fra Trondheim og Stavanger, ble operativt i september 2019 og hadde ved utgangen av 2020 gjort tre investeringer.

Utsatt tilbakebetaling av lån og renter fra såkornfond og koinvesteringsfond

Det vises til omtale i Prop. 114 S (2018–2019) om at såkornfondene som ble opprettet i perioden 2006–2008, og fullmakten til å utsette tilbakebetaling for fondene på gitte vilkår. Investinor har fått fullmakt til å innvilge utsettelse, i den grad det kan gjøres på markedsvilkår. Det er ikke gitt fullmakt til å videreføre støtte til fond som får utsettelse. Fullmakten ble dermed ikke klarert med EFTAs overvåkingsorgan. Tiltaket vil ikke få budsjettmessig virkning i 2021.

Fond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

Investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

Investeringsfondet for Nordvest-Russland og Øst-Europa er etablert som et datterselskap under Innovasjon Norge. Fra og med andre kvartal 2019 forvaltes fondet av Kirkenes Forvaltning AS.

Ved utgangen av 2020 hadde fondet 206 mill. kroner i likvide midler og investeringer til en regnskapsført verdi på 46,4 mill. kroner. Fondet avhendet ett selskap og gjorde én nyinvestering i løpet av 2020. Ved utgangen av 2020 var det seks selskap i investeringsporteføljen. I 2020 hadde fondet et regnskapsført underskudd på 11,6 mill. kroner etter forvaltningskostnader. Forvaltningshonoraret til Kirkenes fondsforvaltning for 2020 utgjorde 9,9 mill. kroner. I tillegg kommer kostnader i Innovasjon Norge for oppfølgingen av ordningen.

Til dokumentets forside