Prop. 1 S (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018 — Utgiftskapitler: 1–2, 500–595, 2412, 2445 Inntektskapitler: 3500–3595, 5312, 5445–5446, 5615–5616

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunnsmateriale for budsjettforslaget på programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk

1.1 Omtale av tiltak innenfor den brede distriktspolitikken

Omtalen skal vise statlig innsats og tiltak under andre departementers budsjetter som er viktige for å nå regional- og distriktspolitiske mål.

Mange landsdekkende ordninger er viktige for å nå de regional- og distriktspolitiske målene. Det gjelder eksempelvis veitiltak, høyere utdanning, forskning og utvikling, arbeidsmarkedstiltak og overføringer til kommunene. Disse er likevel ikke tatt med i oversikten, ettersom det er problematisk å skille ut regional- og distriktspolitiske deler fra helheten.

For 2018 foreslår regjeringen at det bevilges om lag 1,4 mrd. kroner over programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Dette må ses i sammenheng med omfanget av den brede distriktspolitikken, som for 2018 beløper seg til om lag 41 mrd. kroner. Det er en økning på 0,2 pst. sammenliknet med tilsvarende tiltak for 2017.

Figur 1.1 Utvikling i den brede distriktspolitikken 2003–2018

Figur 1.1 Utvikling i den brede distriktspolitikken 2003–2018

De omtalte tiltakene er delt i to kategorier:

  • Kategori A: Tiltak og ordninger som har distriktspolitiske mål som begrunnelse, eller som favoriserer distriktsområder utover kompensasjon for å oppnå likeverdige tilbud.

  • Kategori B: Tiltak og ordninger med bevilgninger på over 10 mill. kroner som skal utjevne og kompensere mellom geografiske områder eller som er særlig viktige for verdiskaping, sysselsetting eller bosetting i distriktsområder.

Av målrettede distriktspolitiske tiltak (kategori A) utgjør økonomisk politikk om lag 88 pst. av innsatsen, totalt 19,9 mrd. kroner. Provenytapet av den differensierte arbeidsgiveravgiften er det største enkelttiltaket med 13,9 mrd. kroner. Regjeringens forslag innebærer at den største veksten i 2018 vil komme innenfor næringspolitikken med en økning på om lag 440 mill. kroner.

Økonomisk politikk

Tabell 1.1 Differensiert arbeidsgiveravgift og kompenserende tiltak for økt arbeidsgiveravgift

(i 1 000 kr)

Tiltak/ordning

Dep.

Kat.

Kap./post

Regnskap 2016

Budsjett 2017

Forslag 2018

Differensiert arbeidsgiveravgift i privat sektor

FIN

A

inntektstap

7 900 000

8 000 000

8 200 000

Differensiert arbeidsgiveravgift i offentlig sektor

FIN

A

inntektstap

5 400 000

5 500 000

5 700 000

Næringsrettede midler til regional utvikling

KMD

A

551/61

225 302

50 000

0

Næringspolitikk

Størstedelen av tabell 1.2 viser tilskuddsordninger til landbruket. Viktige tiltak rettet mot fiskerinæringen er også tatt med.

Landbruk er tradisjonelt en av de viktigste næringene i distriktene. I de årlige jordbruksoppgjørene blir det forhandlet om størrelsen på tilskuddene til landbruket. En del tilskudd innenfor landbruket har distriktspolitisk begrunnelse, for eksempel pristilskuddene for melk og kjøtt og distriktstilskudd for frukt, bær, grønnsaker og poteter. Disse tilskuddene går derfor inn under kategori A.

Tabell 1.2 Næringspolitikk

(i 1 000 kr)

Tiltak/ordning

Dep.

Kat.

Kap./post

Regnskap 2016

Budsjett 2017

Forslag 2018

Pristilskudd melk

LMD

A

1150/73

605 732

610 500

619 800

Distriktstilskudd for frukt, bær, grønnsaker og potet

LMD

A

1150/73

83 659

87 100

103 800

Pristilskudd kjøtt

LMD

A

1150/73

1 116 330

1 410 100

1 474 400

Distriktstilskudd egg

LMD

A

1150/73

7 178

3 234

3 508

Driftstilskudd melkeproduksjon og kjøttfeproduksjon

LMD

B

1150/74

1 316 996

1 373 400

1 569 200

Tilskudd til husdyr

LMD

B

1150/74

2 365 385

2 182 010

2 279 010

Tilskudd til norsk ull

LMD

B

1150/73

137 334

132 720

140 000

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

LMD

B

1150/78

1 143 954

1 167 019

1 147 000

Tilskudd til areal og kulturlandskap

LMD

B

1150/74

3 121 827

3 025 900

3 047 400

Frakttilskudd

LMD

B

1150/73

371 452

345 681

362 096

Fradrag i positiv næringsinntekt for jordbruk

FIN

B

inntektstap

825 000

795 000

815 000

Reindriftsavtalen

LMD

B

1151

118 016

114 500

118 600

Fradrag i positiv næringsinntekt for reindrift

FIN

B

inntektstap

8 000

8 000

8 000

Virkning for næring av skattefritak for gevinst ved salg av landbrukseiendom i familien

FIN

B

inntektstap

80 000

80 000

80 000

Fritak for skatt på personinntekt fra gevinst ved salg av landbrukseiendom ut av familien

FIN

B

inntektstap

50 000

50 000

50 000

Miljøtiltak

LMD

B

1150/50

171 952

171 000

173 000

Tilskudd til dyreavl m.m.

LMD

B

1150/77

80 571

83 300

82 300

Tilskudd til regionale miljøprogram

LMD

B

1150/74

423 205

422 400

435 537

Bygdeutvikling

LMD

B

1150/50

602 212

622 500

684 500

Skattefritak for BU-støtte ved investeringsstøtte i det distriktspolitiske virkeområdet

FIN

A

inntektstap

55 000

55 000

55 000

Skattefritak for distriktsrettet investeringsstøtte

FIN

A

inntektstap

20 000

20 000

20 000

Forhøyet avskrivningssats for husdyrbygg

FIN

B

inntektstap

40 000

40 000

40 000

Skogfondsordningen

FIN

B

inntektstap

120 000

125 000

130 000

Direkte utgiftsføring av skogsveiinvesteringer

FIN

B

inntektstap

20 000

20 000

20 000

Lav skogfaktor i formuesskatten

FIN

B

inntektstap

10 000

10 000

10 000

Rentestøtte

LMD

B

1150/50

36 528

30 000

38 000

Skogbruk og bioenergi

LMD

B

1150/50

290 889

281 000

291 000

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

NFD

B

2421/78

4 300

4 400

4 400

Føringstilskudd1

NFD

A

919/75

30 300

35 000

-

Garantilott1

NFD

B

919/75

0

1 350

-

Marint verdiskapingsprogram

NFD

B

2421/75

17 981

0

0

Visit Svalbard AS

NFD

A

900/74

2 200

2 200

2 250

Tilskudd til regional næringsutvikling (Arctic Race)

NFD

A

900/60

15 000

15 400

15 000

Særfradrag for fiskere

FIN

B

inntektstap

250 000

240 000

245 000

1 Føringstilskudd og garantilott dekkes innenfor bevilgningen på kap. 919, post 75. Fordelingen mellom de ulike ordningene fastsettes etter at Stortinget har vedtatt bevilgningen på posten. Garantilott utgjorde om lag 1,2 mill. kroner i 2016. Dette ble imidlertid dekt innenfor tidligere års avsetninger, og det er dermed ikke ført kostnader til garantilott i statsregnskapet for 2016.

Infrastruktur

Tabell 1.3 viser flere tiltak som skal medvirke til å redusere ekstrakostnader som følge av avstandsulemper. I tillegg til tiltakene omtalt i tabellen er samferdselsbudsjettet generelt, særlig riksveibevilgningene, et vesentlig virkemiddel for å redusere distriktenes avstandsulemper.

Tabell 1.3 Infrastruktur

(i 1 000 kr)

Tiltak/ordning

Dep.

Kat.

Kap./post

Regnskap 2016

Budsjett 2017

Forslag 2018

Kjøp av innenlandske flyruter

SD

B

1310/70

761 189

765 400

725 700

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

SD

B

1320/61

192 390

170 700

181 700

Skredsikring fylkesveger

SD

B

1320/62

709 407

743 800

758 700

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen–Kirkenes (sikrer daglig helårig transporttilbud)

SD

B

1330/70

719 701

681 900

700 800

Kjøp av post- og banktjenester

SD

B

1370/70

403 000

272 200

261 700

Tilskudd til bredbåndsutbygging

SD

B

1380/71

126 444

138 700

69 700

Fiskerihavner og farleier mv.

SD

B

1360/30

519 080

408 800

415 400

Tilskudd til fiskerihavneanlegg

SD

B

1360/60

60 559

60 500

31 100

Tilskudd til havnesamarbeid

SD

B

1360/71

9 760

10 300

10 600

Flom- og skredforebygging

OED

B

1820/22

319 854

292 892

212 000

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

OED

B

1820/45

4 757

17 000

17 000

Tilskudd til flom- og skredforebygging

OED

B

1820/60

35 532

75 000

20 000

Tilskudd til flom- og skredforebygging

OED

B

1820/72

1 601

5 000

5 000

Tilskudd til skoginfrastruktur

LMD

B

1149/71

57 429

107 070

92 300

Velferd, oppvekst og miljø

For helse er det overordnede målet at helsetjenestetilbudet skal være likeverdig uavhengig av bosted, alder, kjønn og sosial status. Dette blir sikret gjennom midler til spesialisthelsetjenesten og gjennom rammeoverføringer til kommunesektoren.

Viktige tiltak er tilskudd som skal medvirke til å styrke stabiliteten og rekrutteringen til allmennlegetjenesten og andre helsetjenester i distriktene. I tillegg blir det gitt egne tilskudd til apotek i utkantkommuner for å sikre tilgang på medisiner.

For kultur viser tabell 1.4 ordninger som i hovedsak er knyttet til tilbudet i distriktene og i landsdeler utenfor det sentrale Østlandet.

Generelle landsdekkende velferdsordninger, som arbeidsmarkedstiltak, er ikke tatt med i denne oversikten.

Tabell 1.4 Velferd, oppvekst og miljø

(i 1 000 kr)

Tiltak/ordning

Dep.

Kat.

Kap./post

Regnskap 2016

Budsjett 2017

Forslag 2018

Tilskudd til apotek1

HOD

B

0751/70

4 058

3 492

Rekruttering og faglig utvikling i allmennlegetjenesten

HOD

B

0762/70

6 250

6 250

6 250

Forsøks- og utviklingstiltak innen tannhelsetjenesten

HOD

B

0770/70

90 000

95 000

110 000

Fraktrefusjonsordning for legemiddel1

HOD

B

0751/70

18 149

3 400

Sykestuefinansiering, Finnmark

HOD

A

0732/70

9 300

9 500

9 700

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

KUD

A

323/60

20 338

20 690

21 120

Det nasjonale museumsnettverket

KUD

B

328/70

1 174 881

1 476 690

1 509 300

Riksteateret 2

KUD

B

323/01

75 375

79 575

83 095

Riksteateret – turnevirksomhet3

KUD

B

323/21

65 983

60 947

59 580

Kulturtanken (tidl. Rikskonsertene)4

KUD

B

325/01

157 986

106 523

88 309

Region-/landsdelsinstitusjoner (musikk og scenekunst) 5

KUD

B

323/71

244 587

756 680

773 210

Region-/landsdelsinstitusjoner (scenekunst) 5

KUD

B

324/71

498 328

0

0

Regionale filmsentre og tilskudd til regionale filmtiltak for barn og unge

KUD

A

334/73

70 472

75 720

84 350

Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt

KLD

B

1420/72

104 640

148 892

140 892

Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen

KLD

B

1420/73

65 079

70 051

70 051

Tilskudd til kalking og lokale fiskeformål

KLD

B

1420/22

273 305

297 552

245 964

Tilskudd til kalking og lokale fiskeformål

KLD

B

1420/70

24 089

54 755

34 755

Verdiskaping på kulturminneområdet

KLD

B

1429/77

4 808

8 000

8 000

Skogplanting

KLD

B

1420/37

1 170

14 375

10 375

Restaurering av myr

KLD

B

1420/38

4 027

23 625

20 625

Tilskudd til klimatiltak- og klimatilpasning i kommunene

KLD

B

1420/61

6 758

156 920

106 920

Tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold (ny)

KLD

B

1420/65

20 000

Midler til Norgesuniversitetet til fleksibel og desentralisert høyere utdanning (drifts- og prosjektmidler)

KD

B

280/50

25 309

25 311

25 864

1 Beløpet for 2018 avklares i tildelingsbrev.

2 Bevilgingen til Riksteateret er foreslått flyttet fra kap. 324, post 01 til kap. 323, post 01. Regnskap 2016 gjelder kap. 324, post 01.

3 Bevilgingen til Riksteaterets turnévirksomhet er flyttet fra kap. 324, post 21 til kap. 323, post 21. Regnskap 2016 gjelder kap. 324, post 21.

4 Bevilgingen til Kulturtanken (tidl. Rikskonsertene) er flyttet fra kap 323, post 01 til kap. 325, post 01. Regnskap 2016 gjelder Rikskonsertene (kap. 323, post 01).

5 Kap. 323 og kap. 324 er slått sammen til kap. 323 Musikk og scenekunst. Bevilgningen til Region-/landsdelsinstitusjoner innen scenekunst er derfor flyttet fra kap. 324, post 71 til kap. 323, post 71.

Spesielle tiltak for Finnmark og Nord-Troms

Tabell 1.5 viser en oversikt over viktige ordninger i tiltakssonen som kun gjelder for Finnmark og Nord-Troms. De viktigste ordningene er innenfor skatte- og avgiftspolitikken. Den mest omfattende ordningen er likevel fritaket for arbeidsgiveravgift, som kommer inn under den samlede summen for differensiert arbeidsgiveravgift i tabell 1.1.

Tabell 1.5 Særskilte tiltak for Finnmark og Nord-Troms

(i 1 000 kr)

Politikkområde

Tiltak/ordning

Dep.

Kat.

Kap./post

Regnskap 2016

Budsjett 2017

Forslag 2018

Økonomisk politikk

Lavere skatt på alminnelig inntekt1

FIN

A

inntektstap

590 000

590 000

630 000

Særskilt fradrag i alminnelig inntekt1

FIN

A

inntektstap

220 000

210 000

215 000

Lavere sats trinn 3 i trinnskatt1

FIN

A

inntektstap

40 000

40 000

40 000

Lav sats og fritak for el-avgift i tiltakssonen

FIN

A

Inntektstap

280 000

290 000

300 000

Fradrag i positiv næringsinntekt for skiferdrivere i Finnmark og Nord-Troms

FIN

A

Inntektstap

2 000

2 000

2 000

Nærings-politikk

Omstillingstiltak i indre Finnmark

LMD

B

1147/71

10 211

4 400

4 460

Utdanning og forskning

Ettergivelse av utdanningslån

KD

A

2410/73

113 275

124 700

115 600

Ettergivelse av utdanningslån for kvalifiserte grunnskolelærere i Finnmark og Nord-Troms

KD

A

2410/73

8 000

Levekår, miljøvern og offentlige tjenester

Distribusjonstilskudd til aviser i Finnmark

KUD

A

335/77

2 048

2 090

2 135

1 På grunn av samspillsvirkninger er inntektstapet høyere av disse skattetiltakene sett under ett enn hver for seg. For de tre tiltakene er samlet inntektstap anslått til 905 mill. kroner i hhv. 2015 og 2016.

På flere politikkområder er det etablert særordninger og prioritet i virkemiddelbruken for Nord-Norge, i tillegg til ordningene for tiltakssonen. Tabell 1.6 viser fordelen av fritak for merverdiavgift på strøm, kompensasjonsordninger for økt arbeidsgiveravgift i samferdselssektoren og rammetilskudd i kommuneøkonomien. Postene under kap. 571 Rammetilskudd til kommuner og kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner er nærmere omtalt under programkategori 13.70 Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

Tabell 1.6 Tiltak som prioriterer Nord-Norge og rammetilskudd til kommunene

(i 1 000 kr)

Tiltak/ordning

Dep.

Kat.

Kap./post

Regnskap 2016

Budsjett 2017

Forslag 2018

0-sats for merverdiavgift ved forbruk av elektrisk kraft og energi fra andre fornybare energikilder i Nord-Norge

FIN

A

Inntektstap

1 000 000

1 075 000

1 050 000

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

SD

A

1320/34

272 723

277 900

272 500

SD

A

1352/75

26 0761

66 600

0

SD

A

1360/34

7 910

38 500

39 300

Rammetilskudd til kommunene, småkommunetilskuddet (tidligere regionaltilskudd)2

KMD

A

571/63

963 501

0

0

Rammetilskudd til kommunene, Distriktstilskudd Sør-Norge

KMD

A

571/61

408 811

845 390

831 273

Rammetilskudd til kommunene, Distriktstilskudd Nord-Norge

KMD

A

571/62

1 611 747

2 129 275

2 139 662

Rammetilskudd til fylkeskommunene, Nord-Norge-tilskudd

KMD

A

572/62

642 399

652 285

655 923

1 Regnskap 2016 gjelder kap. 1350, post 74, men bevilgningen ble fra 2017 videreført på kap. 1352, post 75.

2 Fra og med 2017 videreføres småkommunetilskuddet som et eget småkommunetillegg innenfor distriktstilskudd Sør-Norge og distriktstilskudd Nord-Norge

Til dokumentets forside