Prop. 1 S (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018 — Utgiftskapitler: 1–2, 500–595, 2412, 2445 Inntektskapitler: 3500–3595, 5312, 5445–5446, 5615–5616

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Kommunal- og moderniseringsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2017–2018) statsbudsjettet for budsjettåret 2018 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 1-2, 500–595, 2412, 2445, 3500–3595, 5312, 5445–5446, 5615–5616

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Det kongelige hus

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

01

Apanasje

11 730 000

50

Det kongelige hoff

196 841 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

139 400 000

347 971 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

01

Apanasje

9 763 000

9 763 000

Sum Det kongelige hus

357 734 000

Administrasjon og fellestjenester mv.

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

01

Driftsutgifter

396 012 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

88 715 000

23

Husleie for fellesarealer m.m.

24 136 000

25

Forprosjekt nytt regjeringskvartal, kan overføres

4 000 000

50

Forskningsprogrammer

65 910 000

578 773 000

502

Lønnsoppgjøret i staten – tariffavtalte avsetninger

71

Tilskudd til midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte (OU-midler)

185 400 000

185 400 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

01

Driftsutgifter

662 192 000

22

Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor

127 938 000

23

22. juli-senteret

9 061 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

20 087 000

46

Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene, kan overføres

8 364 000

827 642 000

Sum Administrasjon og fellestjenester mv.

1 591 815 000

Fylkesmannsembetene

525

Fylkesmannsembetene

01

Driftsutgifter

1 840 532 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

164 215 000

2 004 747 000

Sum Fylkesmannsembetene

2 004 747 000

Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

57 598 000

31

Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres

80 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

1 955 000 000

34

Etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen, kan overføres

7 500 000

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres

19 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

161 000 000

2 280 098 000

531

Eiendommer til kongelige formål

01

Driftsutgifter

26 327 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

52 996 000

79 323 000

532

Utvikling av Fornebuområdet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

97 000

30

Investeringer, Fornebu, kan overføres

6 000 000

6 097 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

01

Driftsutgifter

20 240 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

27 000 000

47 240 000

Sum Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

2 412 758 000

Forvaltningsutvikling og IKT- politikk

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

01

Driftsutgifter

274 200 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

37 107 000

22

Betaling for bruk av Difis nasjonale felleskomponenter

63 815 000

23

Utvikling, forvaltning og drift av Difis nasjonale felleskomponenter, kan overføres

104 538 000

25

Medfinansieringsordning for lønnsomme IKT-prosjekter, kan overføres

113 487 000

27

Opplæringskontoret OK stat

3 497 000

71

Tilskudd til IKT-standardisering

815 000

597 459 000

541

IKT-politikk

22

Samordning av IKT-politikken, kan overføres, kan nyttes under kap. 541, post 70

7 172 000

70

Tilskudd til forvaltningsutvikling og samordning av IKT-politikken, kan nyttes under kap. 541, post 22

6 399 000

13 571 000

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

01

Driftsutgifter

5 769 000

70

Tilskudd til internasjonale program, kan overføres

34 800 000

40 569 000

Sum Forvaltningsutvikling og IKT- politikk

651 599 000

Personvern

545

Datatilsynet

01

Driftsutgifter

54 543 000

54 543 000

546

Personvernnemnda

01

Driftsutgifter

1 927 000

1 927 000

Sum Personvern

56 470 000

Distrikts- og regionalpolitikk

550

Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

62

Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene, kan nyttes under kap. 550, post 64

487 714 000

64

Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn, kan nyttes under kap. 550, post 62

154 420 000

70

Bedriftsrettede programmer i distriktene

95 662 000

73

Merkur-programmet, kan overføres

38 307 000

776 103 000

553

Omstillingsdyktige regioner

60

Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse, kan nyttes under kap. 553, post 63 og 65

142 000 000

63

Grenseregionale Interreg-program, kan nyttes under kap. 553, post 60 og 65

51 300 000

65

Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet, kan nyttes under kap. 553, post 60 og 63

112 000 000

74

Nasjonale tiltak for klynger og innovasjonsmiljø

249 844 000

76

Utviklingsprogram for byregioner og internasjonalt samarbeid, kan overføres

30 000 000

585 144 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

01

Driftsutgifter

27 782 000

27 782 000

Sum Distrikts- og regionalpolitikk

1 389 029 000

Samiske formål

560

Sametinget

50

Sametinget

311 155 000

54

Samefolkets fond

5 566 000

316 721 000

561

Tilskudd til samiske formål

50

Samisk høgskole

5 109 000

51

Divvun

7 079 000

12 188 000

563

Internasjonalt reindriftssenter

01

Driftsutgifter

6 267 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 658 000

8 925 000

Sum Samiske formål

337 834 000

Nasjonale minoriteter

567

Nasjonale minoriteter

22

Kollektiv oppreisning til norske rom mv.

1 083 000

25

Tiltak for romanifolket/taterne, kan overføres, kan nyttes under kap. 567, post 75

1 000 000

60

Tiltak for rom, kan overføres

2 437 000

70

Tilskudd til nasjonale minoriteter

7 293 000

72

Det Mosaiske Trossamfund

7 222 000

73

Tilskudd til kvensk språk og kultur

6 962 000

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom, kan overføres

10 300 000

75

Midlertidig tilskuddsordning for romanifolket/taterne, kan overføres, kan nyttes under kap. 567, post 25

4 419 000

40 716 000

Sum Nasjonale minoriteter

40 716 000

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

21 227 000

60

Innbyggertilskudd

125 467 888 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

831 273 000

62

Distriktstilskudd Nord-Norge

2 139 662 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64

1 360 000 000

65

Regionsentertilskudd

200 000 000

66

Veksttilskudd

312 444 000

67

Storbytilskudd

490 158 000

130 822 652 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

32 558 245 000

62

Nord-Norge-tilskudd

655 923 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64

389 900 000

33 604 068 000

573

Kommunereform

60

Engangskostnader og reformstøtte ved kommunesammenslåing

57 764 000

57 764 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

9 655 582 000

9 655 582 000

577

Tilskudd til de politiske partier

01

Driftsutgifter

8 348 000

70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

304 082 000

71

Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner

33 761 000

73

Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

73 771 000

75

Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner

21 913 000

76

Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

8 256 000

450 131 000

578

Valgdirektoratet

01

Driftsutgifter

55 908 000

55 908 000

579

Valgutgifter

01

Driftsutgifter

11 264 000

11 264 000

Sum Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

174 657 369 000

Bolig, bomiljø og bygg

580

Bostøtte

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

2 877 155 000

2 877 155 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

75

Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

479 130 000

76

Tilskudd til utleieboliger, kan overføres

843 738 000

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, kan overføres

11 000 000

78

Tilskudd til boligsosiale tiltak, kan overføres

34 149 000

79

Tilskudd til heis og tilstandsvurdering, kan overføres

15 000 000

1 383 017 000

585

Husleietvistutvalget

01

Driftsutgifter

28 774 000

28 774 000

587

Direktoratet for byggkvalitet

01

Driftsutgifter

103 855 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

53 270 000

157 125 000

Sum Bolig, bomiljø og bygg

4 446 071 000

Planlegging, byutvikling og geodata

590

Planlegging og byutvikling

61

Byutviklings- og byvekstavtaler, kan overføres

20 123 000

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

30 150 000

71

Internasjonale organisasjoner

852 000

72

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, kan overføres

15 926 000

81

Lokal kompetanse innen plan, kart og geodata, kan overføres

4 725 000

71 776 000

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

01

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 595, post 21 og 45

884 261 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under kap. 595, post 01 og 45

277 828 000

30

Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres

25 770 000

1 187 859 000

Sum Planlegging, byutvikling og geodata

1 259 635 000

Statsbankene

2412

Husbanken

01

Driftsutgifter

345 572 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 285 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

47 699 000

71

Tap på utlånsvirksomhet

13 000 000

72

Rentestøtte

4 500 000

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning

15 030 000 000

15 452 056 000

Sum Statsbankene

15 452 056 000

Statens forretningsdrift

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter

-4 860 000 000

2 Driftsutgifter

2 115 069 000

3 Avskrivninger

1 092 814 000

4 Renter av statens kapital

86 000 000

5 Til investeringsformål

1 129 976 000

-436 141 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

206 401 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres

250 000 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

2 874 486 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres

500 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

301 505 000

49

Kjøp av eiendommer, kan overføres

248 309 000

3 944 560 000

Sum Statens forretningsdrift

3 944 560 000

Sum departementets utgifter

208 602 393 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

02

Ymse inntekter

21 692 000

03

Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene

124 383 000

146 075 000

3525

Fylkesmannsembetene

01

Inntekter ved oppdrag

164 215 000

164 215 000

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen

02

Ymse inntekter

3 189 000

3 189 000

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

02

Opplæringskontoret OK stat

5 281 000

03

Diverse inntekter

441 000

04

Internasjonale oppdrag

701 000

05

Betaling for bruk av Difis nasjonale felleskomponenter

58 900 000

06

Betaling for tilleggstjenester knyttet til Difis nasjonale felleskomponenter

762 000

86

Tvangsmulkt

100 000

66 185 000

3563

Internasjonalt reindriftssenter

02

Diverse inntekter

2 658 000

03

Leieinntekter

265 000

2 923 000

3585

Husleietvistutvalget

01

Gebyrer

1 111 000

1 111 000

3587

Direktoratet for byggkvalitet

01

Diverse inntekter

106 000

04

Gebyrer

50 070 000

50 176 000

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

01

Gebyrinntekter tinglysing

419 377 000

02

Salg og abonnement m.m.

97 458 000

03

Samfinansiering

293 881 000

810 716 000

Sum Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 244 590 000

Ymse inntekter

5312

Husbanken

01

Gebyrer m.m.

10 546 000

11

Tilfeldige inntekter

102 700 000

90

Avdrag

11 590 000 000

11 703 246 000

Sum Ymse inntekter

11 703 246 000

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forreningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

5445

Statsbygg

39

Avsetning til investeringsformål

1 129 976 000

1 129 976 000

5446

Salg av eiendom, Fornebu

40

Salgsinntekter, Fornebu

200 000

200 000

Sum Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forreningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

1 130 176 000

Renter og utbytte mv.

5615

Husbanken

80

Renter

2 900 000 000

2 900 000 000

5616

Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

443 000 000

443 000 000

Sum Renter og utbytte mv.

3 343 000 000

Sum departementets inntekter

17 421 012 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2018 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 500 post 01

kap. 3500 post 01

kap. 510 post 01

kap. 3510 postene 02 og 03

kap. 525 post 21

kap. 3525 post 01

kap. 533 post 01

kap. 3533 post 02

kap. 540 post 01

kap. 3540 postene 03 og 04

kap. 540 post 21

kap. 3540 post 03

kap. 540 post 22

kap. 3540 post 05

kap. 540 post 23

kap. 3540 post 06

Kap. 540 postene 01 og 27

Kap. 3540 post 02

kap. 554 post 01

kap. 3554 post 01

kap. 563 post 01

kap. 3563 post 03

kap. 563 post 21

kap. 3563 post 02

kap. 585 post 01

kap. 3585 post 01

kap. 587 post 01

kap. 3587 post 04

kap. 595 post 01

kap. 3595 postene 02 og 03

kap. 595 post 21

kap. 3595 postene 02 og 03

kap. 595 post 45

kap. 3595 post 04

kap. 2412 post 01

kap. 5312 post 01

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift. Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III

Forskudd på rammetilskudd

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjettet for 2018 kan utgiftsføre uten bevilgning:

 1. inntil 350 mill. kroner på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2019 til kommuner.

 2. inntil 150 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2019 til fylkeskommuner.

IV

Utsatt utgifts- og inntektsføring

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2018 kan gi Statens kartverk fullmakt til å plassere innbetalinger fra samfinansierte prosjekter på mellomværende med statskassen. Inntektene vil bli rapportert til statsregnskapet på det tidspunkt utgiftene i de samfinansierte prosjektene kommer til utbetaling og rapporteres til statsregnskapet.

V

Samfinansiering

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2018 kan gi Statens kartverk fullmakt til å sette i gang samfinansierte prosjekter før finansieringen i sin helhet er innbetalt til Statens kartverk, forutsatt at det er inngått en bindende avtale med betryggende sikkerhet om innbetaling mellom partene. Fullmakten begrenses oppad til 90 mill. kroner og gjelder utgifter ført på kap. 595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, post 21 Spesielle driftsutgifter mot inntekter ført på kap. 3595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, post 03 Samfinansiering.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VI

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2018 kan gi Statens kartverk fullmakt til å foreta bestillinger av kartgrunnlag utover gitt bevilgning under kap. 595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, post 21 Spesielle driftsutgifter, men slik at rammen for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 250 mill. kroner.

VII

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2018 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 525 Fylkesmannsembetene, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenester der Fylkesmannen samordner utgiftene.

VIII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

25

Medfinansieringsordning for lønnsomme IKT-prosjekter

103 mill. kroner

567

Nasjonale minoriteter

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

4,1 mill. kroner

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Tilskudd til utleieboliger

675,9 mill. kroner

78

Tilskudd til boligsosiale tiltak

4,3 mill. kroner

79

Tilskudd til heis og tilstandsvurdering

35,0 mill. kroner

590

Planlegging og byutvikling

72

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling

16,2 mill. kroner

Andre fullmakter

IX

Husbankens låneramme

Stortinget samtykker i at Husbanken i 2018 kan gi tilsagn om lån for 17 mrd. kroner. Lånene vil bli utbetalt i 2018 og senere år.

X

Tilskudd uten krav om tilbakebetaling

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan:

 1. tildele midler til fylkeskommunene som tilskudd uten krav om tilbakebetaling under kap. 550 Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene, post 62 Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene og post 64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn, og under kap. 553 Omstillingsdyktige regioner, post 60 Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse, post 63 Grenseregionale Interreg-program og post 65 Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet.

 2. tildele midler til Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet som tilskudd uten krav om tilbakebetaling under kap. 550 Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene, post 70 Bedriftsrettede programmer i distriktene og under kap. 553 Omstillingsdyktige regioner, post 74 Nasjonale tiltak for klynger og innovasjonsmiljø.

XI

Sikringsprosjekt på de kongelige eiendommer

Stortinget samtykker i at H.M. Kongen i 2018 kan pådra forpliktelser utover bevilgningen på kap. 1, post 51 for å gjennomføre sikringsprosjektet på de kongelige eiendommer. Kostnadsrammen settes til 591,7 mill. kroner i prisnivå per juli 2018.

Bygge- og eiendomsfullmakter

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

XII

Fullmakter til overskridelse

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2018 kan:

 1. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med inntil 250 mill. kroner, mot dekning i reguleringsfondet.

 2. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med beløp som tilsvarer netto gevinst fra salg av eiendommer.

XIII

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2018 kan omdisponere:

 1. under kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, mellom postene 31 og 33 og mellom postene 30 og 34.

 2. under kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, fra post 01 til 45.

 3. under kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen, fra post 01 til 45.

 4. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 30, 31, 33, 45 og 49.

 5. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 32 og 34, samt post 49 i de tilfeller det er aktuelt å kjøpe en eiendom som ledd i gjennomføringen av et byggeprosjekt under kurantordningen.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

XIV

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2018 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre byggeprosjekter og andre investeringsprosjekter som er omtalt under kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, kap. 532 Utvikling av Fornebuområdet, kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen og kap. 2445 Statsbygg, innenfor de kostnadsrammene som er omtalt i Prop. 1 S (2017–2018) eller i tidligere proposisjoner til Stortinget.

XV

Fullmakter som gjelder kurantprosjektordningen

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2018 kan:

 1. sette i gang byggeprosjekter under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, uten at disse er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, når leietakeren har de husleiemidlene det er behov for innenfor gjeldende budsjettrammer.

 2. pådra staten forpliktelser utover budsjettåret, innenfor en samlet ramme på 1 500 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser, ved gjennomføring av kurante byggeprosjekter under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter og post 34 Videreføring av kurantprosjekter.

Andre fullmakter

XVI

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2018 kan:

 1. godkjenne salg, makeskifte eller bortfeste av eiendom som forvaltes av Statsbygg eller av statlige virksomheter som ikke har egen salgsfullmakt, for inntil 750 mill. kroner.

 2. godkjenne kjøp av eiendom finansiert ved salgsinntekter, innsparte midler eller midler fra reguleringsfondet for inntil 300 mill. kroner totalt, utover bevilgningen på kap. 2445 Statsbygg, post 49.

 3. korrigere Statsbyggs balanse i de tilfellene hvor prosjekterings- og investeringsmidler ført på kap. 2445 Statsbygg blir overført til andre budsjettkapitler eller prosjektene ikke blir realisert.

Til dokumentets forside