Prop. 10 L (2021–2022)

Endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien mv.)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

3.1 Høring om endringer i smittevernloven

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 10. september 2021 på høring forslag om å forlenge hjemlene i smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd, § 4-3 a og kapittel 4A som gir hjemmel for forskrifter om koronasertifikat, karantenehotell, isolering og smittekarantene. De midlertidige bestemmelsene oppheves 1. og 11. desember 2021, men ble foreslått forlenget til 1. juli 2022. Bakgrunnen for forslaget var behovet for beredskap ved en eventuell forverring av situasjonen. Fristen for høringen var 24. september 2021.

3.2 Høringsinstanser

Høringsbrevet ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • De fylkeskommunale eldrerådene

 • De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

 • Den rettsmedisinske kommisjon

 • Digitaliseringsdirektoratet

 • Direktoratet for e-helse

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Domstoladministrasjonen

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertilsynet

 • Folkehelseinstituttet

 • Fylkesrådet for funksjonshemmede

 • Helsedirektoratet

 • Helse- og sosialombudet i Oslo

 • Helsepersonellnemnda

 • Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

 • Landets statsforvaltere

 • Landets pasient- og brukerombud

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Personvernnemnda

 • Politidirektoratet

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Sivilombudet

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Sysselmester på Svalbard

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda

 • ACOS AS

 • Actis

 • ADHD Norge

 • Afasiforbundet i Norge

 • Akademikerne

 • A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

 • Aldring og helse

 • Aleris Helse AS

 • Alliance Boots Norge AS

 • Alliance Healthcare Norge AS

 • Allmennlegeforeningen

 • Amnesty International Norge

 • Anonyme alkoholikere

 • Apotek 1 Gruppen AS

 • Apotekforeningen

 • Apotekgruppen

 • Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund

 • Aurora – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

 • Autismeforeningen i Norge

 • Barn av rusmisbrukere – BAR

 • Barnekreftforeningen

 • BarnsBeste

 • Bedriftsforbundet

 • Bikuben – regionalt brukerstyrt senter

 • Bioteknologirådet

 • Bipolarforeningen

 • Blå Kors Norge

 • Borgestadklinikken

 • Buddhistforbundet

 • CGM (Compugroup Medical Norway AS)

 • De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål

 • Dedicare

 • Delta

 • Den norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den Norske Jordmorforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Diabetesforbundet

 • DIPS ASA

 • DNT – edru livsstil

 • Erfaringssentrum

 • Europharma AS

 • Fagforbundet

 • Fagrådet innen rusfeltet i Norge

 • Familieklubbene i Norge

 • Fana medisinske senter

 • Farma Holding

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Finans Norge

 • Forbundet mot rusgift

 • Foreningen for blødere i Norge

 • Foreningen for hjertesyke barn

 • Foreningen for human narkotikapolitikk

 • Foreningen for kroniske smertepasienter

 • Foreningen for Muskelsyke

 • Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)

 • Foreningen tryggere ruspolitikk

 • Foreningen vi som har et barn for lite

 • Forskerforbundet

 • Forskningsstiftelsen FAFO

 • Frambu

 • Frelsesarmeen

 • Frivillighet Norge

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Fürst medisinske laboratorium AS

 • Gatejuristen

 • Helsetjenestens Lederforbund

 • Helseutvalget

 • HIV-Norge

 • Hjernerådet

 • Hvite Ørn – interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse

 • Hørselshemmedes Landsforbund

 • IKT Norge

 • Infodoc

 • Informasjonssenteret Hieronimus

 • Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO

 • Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)

 • Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi

 • Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi

 • Institutt for helse og samfunn HELSAM

 • Institutt for mentalisering

 • Institutt for psykoterapi

 • Institutt for samfunnsforskning

 • IOGT Norge

 • IRIS

 • Ivareta – Pårørende berørt av rus

 • Ja, det nytter

 • Junior- og barneorganisasjonen JUBA

 • JURK

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen

 • Jusshjelpa

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Juvente

 • Kirkens bymisjon

 • Kliniske ernæringsfysiologiske forening

 • Kommunal landspensjonskasse

 • Kommunalbanken

 • Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)

 • Kreftforeningen

 • Kreftregisteret

 • KS – Kommunesektorens organisasjon

 • Landets fylkeskommuner

 • Landets helseforetak

 • Landets høgskoler med helsefaglig utdanning

 • Landets kommuner

 • Landets private sykehus

 • Landets regionale helseforetak

 • Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

 • Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

 • Landets universiteter

 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

 • Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel

 • Landsforeningen Alopecia Areata

 • Landsforeningen for etterlatte ved selvmord – LEVE

 • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)

 • Landsforeningen for Huntingtons sykdom

 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

 • Landsforeningen for slagrammede

 • Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

 • Landsforeningen we shall overcome

 • Landsgruppen av helsesøstre, NSF

 • Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

 • Landslaget for rusfri oppvekst

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Legeforeningens forskningsinstitutt

 • Legemiddelgrossistforeningen

 • Legemiddelindustrien

 • Legemiddelparallellimportørforeningen

 • Legestudentenes rusopplysning

 • LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

 • Likestillingssenteret

 • LISA-gruppene

 • MA – Rusfri Trafikk

 • Marborg

 • Matmerk

 • Mental Helse Norge

 • Mental Helse Ungdom

 • MIRA-senteret

 • Moreno-instituttet – Norsk psykodramainstitutt

 • MS – forbundet

 • Munn- og halskreftforeningen

 • NA – Anonyme Narkamone

 • Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin ved OUS

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU

 • Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse – NAKMI

 • Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid – NAPHA

 • Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning

 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

 • NITO

 • Nord Universitet

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Astma- og Allergiforbund

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Døveforbund

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Fibromyalgi Forbund

 • Norges forskningsråd

 • Norges Handikapforbund

 • Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)

 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

 • Norges Juristforbund

 • Norges kommunerevisorforbund

 • Norges kristelige legeforening

 • Norges kvinne- og familieforbund

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 • Norges Parkinsonforbund

 • Norges Tannteknikerforbund

 • Norlandia

 • Normal Norge

 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

 • Norsk Biotekforum

 • Norsk Cøliakiforening

 • Norsk Epilepsiforbund

 • Norsk Ergoterapeutforbund

 • Norsk Farmasøytisk Selskap

 • Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin

 • Norsk Forbund for psykoterapi

 • Norsk Forbund for Svaksynte

 • Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)

 • Norsk Forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP)

 • Norsk Forening for cystisk fibrose

 • Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

 • Norsk forening for infeksjonsmedisin

 • Norsk forening for kognitiv terapi

 • Norsk Forening for nevrofibromatose

 • Norsk forening for palliativ medisin

 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

 • Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)

 • Norsk forening for slagrammede

 • Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

 • Norsk Forum for terapeutiske samfunn

 • Norsk Fysioterapeutforbund

 • Norsk Gestaltterapeut forening

 • Norsk gynekologisk forening

 • Norsk helsenett SF

 • Norsk Helsesekretærforbund

 • Norsk Immunsviktforening

 • Norsk Intravenøs Forening

 • Norsk karakteranalytisk institutt

 • Norsk Kiropraktorforening

 • Norsk legemiddelhåndbok

 • Norsk Logopedlag

 • Norsk Manuellterapeutforening

 • Norsk Medisinaldepot AS

 • Norsk OCD forening, ANANKE

 • Norsk Ortopedisk Forening

 • Norsk Osteopatforbund

 • Norsk Osteoporoseforening

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Psoriasis Forbund

 • Norsk Psykiatrisk Forening

 • Norsk Psykoanalytisk Forening

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Radiografforbund

 • Norsk Revmatikerforbund

 • Norsk selskap for ernæring

 • Norsk senter for stamcelleforskning

 • Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

 • Norsk sykepleierforbund

 • Norsk Tannhelsesekretærers Forbund

 • Norsk Tannpleierforening

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Norsk Tourette Forening

 • Norske Fotterapeuters Forbund

 • Norske Homeopaters Landsforbund

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

 • Norske Ortoptister forening

 • Norske Sykehusfarmasøyters Forening

 • NTNU

 • NTNU, Det medisinske fakultet

 • NUPI

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Omsorgsjuss

 • Organisasjonen Voksne for Barn

 • Oslomet – storbyuniversitetet

 • Oslo amatørbryggerlaug

 • Parat Helse

 • Pensjonistforbundet

 • Personskadeforbundet

 • Politiets Fellesforbund

 • Politijuristene

 • Praksiseierforeningen

 • Prima Omsorg

 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

 • Program for helseøkonomi i Bergen

 • PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

 • Psykiatrialliansen BIL

 • Pårørendealliansen

 • Pårørendesenteret

 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

 • Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

 • Rettspolitisk forening

 • ROM – Råd og muligheter

 • ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

 • Ryggforeningen i Norge

 • Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen

 • Røde Kors

 • Råd for et aldersvennlig Norge

 • Rådet for legeetikk

 • Rådet for psykisk helse

 • Rådgivning om spiseforstyrrelser

 • Sagatun brukerstyrt senter

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Selvhjelpsstiftelsen

 • Seniorsaken i Norge

 • Seniorstøtten

 • Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

 • Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

 • Senter for omsorgsforskning

 • Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)

 • Senter for seniorpolitikk

 • Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • SINTEF Helse

 • Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim

 • Skeiv ungdom

 • Spekter

 • Spillavhengighet Norge

 • Spiseforstyrrelsesforeningen

 • Stabburshella bruker- og pårørendeforum og værested

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

 • Statstjenestemannsforbundet

 • Stiftelsen Albatrossen ettervernsenter

 • Stiftelsen Angstringen Norge (ARN)

 • Stiftelsen Det er mitt valg

 • Stiftelsen Fransiskushjelpen

 • Stiftelsen Golden Colombia

 • Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser

 • Stiftelsen iOmsorg

 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset

 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse

 • Stiftelsen Organdonasjon

 • Stiftelsen Phoenix Haga

 • Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre

 • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

 • Stiftelsen Pårørendesenteret

 • Stiftelsen Verdighetssenteret – omsorg for gamle

 • Stoffskifteforbundet

 • Tekna

 • Teknologirådet

 • Trust Arktikugol

 • Turner Syndrom foreningen i Norge

 • Tyrili Utvikling og prosjekt – stiftelse

 • Ung i Trafikk

 • Ungdom mot narkotika – UMN

 • Uni Research AS (NORCE)

 • Unio

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Sørøst-Norge

 • Universitetet i Tromsø

 • Universitets- og høyskolerådet

 • Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA

 • Verdialliansen

 • Vestlandske Blindeforbund

 • Virke

 • Visma

 • Volvat Medisinske Senter AS

 • Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt-Norge

 • Yngre legers forening

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

3.3 Høringsuttalelsene

Departementet har mottatt i alt 2808 høringsuttalelser, hvorav mer enn 2700 fra privatpersoner, og kan derfor ikke gjengi alle som har gitt uttalelser i listen over høringsinstanser i punkt 3.1. Departementet gjør oppmerksom på at alle uttalelser er lest.

Blant de høringsinstansene som støtter forslaget, kan nevnes: Datatilsynet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Helse Fonna HF, Bergen kommune, Røros kommune, Unio, KS, Hovedorganisasjonen Virke, Norsk Revmatikerforbund, Norsk Sykepleierforbund, Pensjonistforbundet og Tannhelsesekretærenes Forbund.

Blant de høringsinstansene som ikke støtter forslaget, kan nevnes: Demokratene, Partiet De Kristne, Kristelig Folkeparti – landsdekkende utvalg av folkevalgte og medlemmer, Liberalistene, Norges Kommunistiske Parti, Norges Rederiforbund, Det norske folks interesseorganisasjon, Foreningen Fritt vaksinevalg, Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter, Stop Lockdown Norge og Steigan.no.

Privatpersonene er gjennomgående negative til høringsforslagene. Mange uttrykker sterk tvil om nødvendigheten av tiltakene sett i sammenheng med sykdommens alvorlighet. En stor andel av høringsuttalelsene bærer preg av standardiserte høringssvar som er sterkt kritiske til at regjeringen får utvidede fullmakter og mener at departementets forslag må forkastes. Mange av uttalelsene fremhever på generelt grunnlag de negative virkningene koronatiltakene har hatt, herunder de psykososiale virkningene, særlig for barn og unge. De skriver at «konsekvensene er av en slik art at det går ut over menneskerettighetene til alle, menneskelig verdighet og helse, bryter oss ned, og bryter også med rettsstatsprinsippene». Flere viser til uttalelser fra professor ved det juridiske fakultet i Oslo, Hans Petter Graver, som har uttalt at rettsstaten har blitt underordnet smittevernstaten. På den bakgrunn mener flere at høringsforslaget er mer kontrolltiltak enn smitteverntiltak.

Flere av høringsinstansene kritiserer den korte høringsfristen. Unio viser til at det «på grunn av svært kort høringsfrist har vært utfordrende å få tilbakemeldinger fra de underliggende organisasjonene i Unio». Følgende utdrag er representativt for mange svar fra privatpersoner:

Der merkes at høringsforslaget ble sendt ut rett kun dager før valget på et tidspunkt befolkningen hadde sitt fokus annet steds. Tidspunktet og den korte høringsfristen har medført at mange enkeltindivider og organisasjoner ikke en gang har fått det med seg. En slik forlengelse berører menneskerettighetene med tanke på å forlenge punktene i smittevernloven som gir hjemmel for forskrifter om karantenehotell, isolering, smittekarantene, koronasertifikat og mer. Bare fremgangsmåten er en provokasjon mot det som kalles demokrati.

3.4 Endringer i helseberedskapsloven

De midlertidige hjemlene i helseberedskapsloven trådte første gang i kraft 26. mai 2020. Forslaget er en ren forlengelse av gjeldende bestemmelser som er hørt tre ganger tidligere. Forslaget har derfor ikke vært sendt på høring da det anses som åpenbart unødvendig, jf. utredningsinstruksen 3.3. Videre kan bestemmelsene kun anvendes så lenge vilkårene i helseberedskapsloven § 1-5 er oppfylt. En beslutning om anvendelse av fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven fattes av Kongen og kan gjentas for inntil én måned av gangen. En forlengelse av forskriftshjemlene er derfor ikke alene tilstrekkelig for å kunne innføre omsetningsrestriksjoner eller innvilge fravik fra regelverk. Ved kongelig resolusjon 6. mars 2020 fattet Kongen i statsråd første gang vedtak om at fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 skulle få anvendelse for å håndtere koronautbruddet. Det er senere fattet slik beslutning månedlig. I statsråd 8. oktober 2021 ble fullmaktene ytterligere forlenget til og med 14. november 2021. De midlertidige forskriftshjemlene er det rettslige grunnlaget for forskrift 28. mai 2021 nr. 1668 om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19, som også er forlenget og hørt tre ganger. Forslag om forlengelse av denne midlertidige forskriften vil sendes på høring og sakskomplekset vil derfor bli hørt.

Til dokumentets forside