Prop. 10 L (2021–2022)

Endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien mv.)

Proposisjonen inneholder forslag om å forlenge smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd, § 4-3 a og kapittel 4A, som gir midlertidig hjemmel for forskrifter om karantenehotell, isolering og smittekarantene, samt koronasertifikat. De midlertidige bestemmelsene oppheves 1. og 11. desember 2021, men foreslås forlenget til 1. juli 2022. Bakgrunnen for forslaget er behovet for å kunne beholde eller gjeninnføre forskriftsfestede smitteverntiltak som ved en eventuell forverring av smittesituasjonen vurderes som nødvendige og forholdsmessige. Det foreslås tilsvarende forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i helseberedskapsloven §§ 5-2 annet ledd og 6-2 tredje ledd for å ivareta tilgangen til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr. 

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget