Prop. 100 L (2019–2020)

Endringer i vannressursloven og energiloven mv. (administrative reaksjoner og sanksjoner)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i fem lover på energi- og vassdragsområdet. Det foreslås nye og endrede bestemmelser om administrative reaksjoner og sanksjoner i vannressursloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, lov om elsertifikater og havenergilova i tråd med føringer i Prop. 62 L (2015-2016) og endringene i forvaltningsloven i 2016. Det foreslås hjemmel til å gi forskrift om en øvre ramme for individuell utmåling av overtredelsesgebyr og om faste satser i enklere saker. For ileggelse av overtredelsesgebyr for foretak foreslås det et tilnærmet objektivt ansvar i tråd forvaltningsloven. Det foreslås en ny hjemmel for administrativ inndragning av ulovlig utbytte ved brudd på vannressursloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven og havenergilova. Det foreslås nye bestemmelser om fem års foreldelse av adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr og inndragning av ulovlig utbytte, og klargjøring i reglene om tilbaketrekking av konsesjon. Det foreslås også økte og harmoniserte strafferammer i lovene og hjemmel for straff ved brudd på havenergilova.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget