Prop. 100 S (2014-2015)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 283/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 248/2014 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok 12. desember 2014 å endre EØS-avtalen vedlegg XII ved innlemmelse av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 248/2014 av 26. februar 2014 som endrer frister i forordning (EU) nr. 260/2012 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro. Hovedformålet med forordningen er å gå over fra nasjonale systemer for kredittoverføringer og direkte debiteringer til harmoniserte SEPA kredittoverføringer («SEPA credit transfer»)og direkte debiteringer («SEPA direct debit»). Forordningen gjelder kun transaksjoner i euro.

Siden gjennomføring av EØS-komiteens beslutning i norsk rett vil kreve lovendring, er Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nødvendig i henhold til Grunnlovens § 26, annet ledd.

EØS-komitens beslutning samt forordningen i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.