Proposisjoner til Stortinget

Prop. 100 S (2014-2015)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 283/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 248/2014 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro

Proposisjonen omhandler forordning (EU) 248/2014 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro. Forordningen forlenger to tidsfrister i en tidligere forordning fra 2012 med seks måneder. Bankenes frist for overgang til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro settes til 1. august 2014. Reglene om sanksjoner gjelder fra 2. august 2014.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget