Prop. 101 L (2016–2017)

Endringer i barnehageloven (rett til barnehageplass for barn født i november m.m.)

I proposisjonen foreslås det at barn født i november skal få rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Proposisjonen inneholder også forslag om å gi Kunnskapsdepartementet ny hjemmel til å gi forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon. Videre foreslås det å oppdatere bestemmelsen om statlig tilsyn slik at fylkesmannen får hjemmel til å føre tilsyn med kommunepliktene i barnehageloven kapittel V A Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Det foreslås også enkelte rettstekniske og språklige endringer i barnehageloven kapittel V Personalet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget