Prop. 103 L (2015–2016)

Endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.)

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i barnehageloven og opplæringsloven om rett til spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring og kortere ventetid for barnehageplass. Kunnskapsdepartementet foreslår blant annet at retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder flyttes fra opplæringsloven til barnehageloven. Proposisjonen inneholder også forslag om å gi PP-tjenesten plikt til å bistå barnehagene med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Departementet foreslår videre at kommunens tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt funksjonsevne skal fastsettes i barnehageloven. Proposisjonen inneholder også forslag om at ventetiden for barnehageplass skal bli kortere ved at barn som fyller ett år i september eller oktober skal få rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget