Prop. 109 L (2016–2017)

Endringer i tobakksskadeloven, strålevernloven og helseberedskapsloven (registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.)

I proposisjonen foreslås det lovendringer som innfører en registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater. Virksomheter som driver stedlig salg av slike varer til forbruker og grossister vil etter ordningen plikte å registrere seg i et nasjonalt register. I tillegg foreslås det at detaljistene får en plikt til å etablere internkontroll. Det foreslås at kommunene får tilsynsansvar for detaljistene og at Helsedirektoratet skal føre tilsyn med grossistene. I proposisjonen foreslås det også lovendringer for å gjennomføre gjenopprettingen av Statens strålevern som en selvstendig etat. Videre foreslås det mindre endringer om strålevernlovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen, hjemmel i strålevernloven for unntak fra tjenesteloven og hjemmel for beslag og destruksjon av ulovlige laserpekere.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget