Prop. 109 L (2016–2017)

Endringer i tobakksskadeloven, strålevernloven og helseberedskapsloven (registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven). Det foreslås å innføre en registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater, herunder elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere, til erstatning for den vedtatte, men ikke ikraftsatte, bevillingsordningen for salg av tobakk. Formålet med registrerings- og tilsynsordningen er å sikre overholdelse av tobakksskadelovgivningen samtidig som ordningen er minst mulig inngripende overfor handelsnæringen. Ordningen skal bidra til å fremme folkehelsen, og tar særlig sikte på å forhindre salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater (i fortsettelsen: tobakksvarer mv.) til personer under 18 år.

Forslaget er at virksomheter som driver stedlig salg av tobakksvarer mv. til forbruker (detaljister) og grossister, plikter å registrere seg i et nasjonalt register. I tillegg foreslås det en plikt for detaljistene til å etablere internkontroll som skal bidra til å sikre etterlevelse av regelverket. Kommunene vil få tilsynsansvar for detaljsalgsleddet, mens Helsedirektoratet vil få tilsynsansvar for grossistleddet. Det foreslås å gi tilsynsmyndighetene hjemmel til å fatte vedtak om retting, tvangsmulkt og salgsforbud ved overtredelse av tobakkslovgivningen. Ordningen omfatter ikke fjernsalg, da dette er regulert i en egen særskilt ordning i henhold til EUs tobakksdirektiv, jf. tobakksskadeloven § 21 a.

Videre foreslås det endringer i strålevernloven og helseberedskapsloven for å gjennomføre gjenopprettingen av Statens strålevern som en selvstendig etat. Etatens rolle vil med dette igjen reflekteres i regelverket og sikrer at etaten har den myndighet den skal i forbindelse med blant annet tilsyn.

Departementet foreslår også noen mindre endringer i strålevernloven; om strålevernlovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen, hjemmel for unntak fra tjenestelovens bestemmelse om automatisk innvilgelse av godkjenninger ved oversittelse av fristen og hjemmel for beslag og destruksjon av ulovlige laserpekere.

Til dokumentets forside