Prop. 111 L (2017–2018)

Endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kunnskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen å avvikle prinsippet om ett statsborgerskap. Forslaget vil medføre flere endringer i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) og i forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften). Etter departementets forslag vil ikke løsning fra annet statsborgerskap lenger være et vilkår for å ha krav på norsk statsborgerskap, og norske borgere vil ikke lenger automatisk miste sitt norske statsborgerskap ved erverv av annet statsborgerskap ved søknad eller uttrykkelig samtykke. Forslaget fremgår av punkt 4 i proposisjonen.

Departementet foreslår videre en ny bestemmelse om gjenerverv for personer som tidligere har mistet sitt norske statsborgerskap på grunn av prinsippet om ett statsborgerskap. Både for personen det gjelder og for myndighetene vil det være viktig at prosedyren for gjenerverv gjøres så enkel som mulig. Departementet foreslår derfor at gjenerverv kan gjøres ved melding. Forslaget fremgår av punkt 5 i proposisjonen.

Til dokumentets forside