Prop. 111 L (2017–2018)

Endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap)

Proposisjonen inneholder forslag om avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap i statsborgerloven. Det foreslås at løsning fra annet statsborgerskap ikke lenger skal være et vilkår for å ha krav på norsk statsborgerskap, og at norske borgere ikke lenger automatisk skal miste sitt norske statsborgerskap ved erverv av annet statsborgerskap ved søknad eller uttrykkelig samtykke. Det foreslås videre en ny bestemmelse om gjenerverv ved melding for personer som tidligere har mistet sitt norske statsborgerskap som en følge av prinsippet om ett statsborgerskap.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken Saksgang: Tap av norsk statsborgerskap

 • Prop. 111 L (2017–2018) - Endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap)

  Proposisjon | Kunnskapsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag om avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap i statsborgerloven. Det foreslås at løsning fra annet statsborgerskap ikke lenger skal være et vilkår for å ha krav på norsk statsborgerskap, og at norske borgere ikke lenger automatisk skal miste sitt norske statsborgerskap ved erverv av annet statsborgerskap ved søknad eller uttrykkelig samtykke. Det foreslås videre en ny bestemmelse om gjenerverv ved melding for personer som tidligere har mistet sitt norske statsborgerskap som en følge av prinsippet om ett statsborgerskap.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Regjeringen foreslår å åpne for dobbelt statsborgerskap

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  – Med dobbelt statsborgerskap vil det være mulig for nordmenn å beholde det norske passet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. Det samme vil gjelde utenlandske statsborgere som ønsker å bli norske. Når vi åpner for dobbelt statsborgerskap sørger vi for at norsk lov følger utviklingen i en mer globalisert verden, der stadig flere har tilknytning til flere land, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Foreslår å avvikle prinsippet om ett statsborgerskap

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag som åpner for dobbelt statsborgerskap. Det vil gjøre det lettere å frata noen det norske statsborgerskapet hvis det skulle være nødvendig.

 • Høring om forslag til endringer i statsborgerloven – avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 20.03.2018

 • Tap av statsborgerskap for å forebygge terror

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å frata statsborgerskapet til personer på grunn av straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

 • Prop. 146 L (2016–2017) - Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)

  Proposisjon | Justis- og beredskapsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag om å innføre hjemler i statsborgerloven for tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Det foreslås at saker om tap av statsborgerskap ved straffbare forhold anses som straff og behandles av domstolen. Det foreslås at saker om tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser behandles av departementet, med rett til å bringe saken inn for domstolen uten kostnader. Forslagene er en del av regjeringens arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Høring - NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Utredningen ser på hvilke muligheter lovgiver har for å innføre regler om tap av statsborgerskap, der en statsborger opptrer sterkt til skade for statens vitale interesser eller frivillig har tjenestegjort i en fremmed militær styrke.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 27.06.2015

 • NOU 2015: 4 - Tap av norsk statsborgerskap

  NOU | Barne- og familiedepartementet

  I utredningen vurderes om det bør innføres en hjemmel for tap av statsborgerskap, der en norsk statsborger har frivillig tjenestegjort i en fremmed militær styrke eller opptrådt sterkt til skade for nasjonens vitale interesser. Utredningen går gjennom det rettslige rammeverket som oppstilles etter Grunnloven og relevante internasjonale konvensjoner. Videre drøftes effektene av innføringen av slike tapshjemler, herunder effekter på integreringsprosessen og forebygging av terror og radikalisering. Det anbefales å innføre en regel som gir domstolene mulighet til å fradømme statsborgerskap, der en person har opptrådt sterkt til skade for nasjonens vitale interesser, ved å overtre bestemte straffebestemmelser i straffeloven. Det anbefales ikke at  det å tjenestegjøre i en fremmed militær styrke skal føre til tap av statsborgerskap.

 • Mottok utredning om regler for tap av statsborgerskap

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Professor Benedikte Moltumyr Høgberg overleverte sin utredning og sine anbefalinger til om det skal innføres regler om tap av statsborgerskap til statsråd Solveig Horne.

 • Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  Plan/strategi | Justis- og beredskapsdepartementet