Historisk arkiv

Regjeringen foreslår å åpne for dobbelt statsborgerskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Med dobbelt statsborgerskap vil det være mulig for nordmenn å beholde det norske passet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. Det samme vil gjelde utenlandske statsborgere som ønsker å bli norske. Når vi åpner for dobbelt statsborgerskap sørger vi for at norsk lov følger utviklingen i en mer globalisert verden, der stadig flere har tilknytning til flere land, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Alle de øvrige landene i Norden og de fleste land i Europa har allerede åpnet for dobbelt statsborgerskap.

Vil gi likebehandling

Det er i dag flere unntak fra prinsippet om ett statsborgerskap. Dette har ført til at mange utenlandske statsborgere som søker om norsk statsborgerskap har fått dobbelt statsborgerskap, mens norske borgere som får statsborgerskap i et annet land ikke har fått samme mulighet. Med dette forslaget vil det bli større grad av likebehandling.

– Dagens hovedregel har en rekke unntak. Blant annet får over halvparten av de som søker norsk statsborgerskap beholde sitt opprinnelige statsborgerskap. Hovedtyngden av søkere som har fått beholde sitt tidligere statsborgerskap er blant annet fra Irak, Afghanistan, Eritrea og Somalia. Nå sikrer vi likebehandling, sier Sanner.

Norske borgere som har mistet det norske statsborgerskapet sitt da de fikk statsborgerskap i et annet land, kan med regjeringens forslag få tilbake det norske statsborgerskapet på en forenklet måte.

Kan være viktig for sikkerheten

I noen tilfeller kan det bli nødvendig å frata for eksempel terrordømte det norske statsborgerskapet, slik at de kan utvises fra Norge. Det vil ikke være mulig uten at de har dobbelt statsborgerskap.

– Muligheten til å kunne frata noen statsborgerskapet kan i enkelte tilfeller være avgjørende for å ivareta sikkerheten vår, sier Sanner.

Faktaboks

  • Norge har hatt et prinsipp om ett statsborgerskap siden vår første statsborgerlov av 1888.
  • Alle andre land i Norden og de fleste land i Europa har åpnet for dobbelt statsborgerskap.
  • Personer som har mistet det norske statsborgerskapet på grunn av prinsippet om ett statsborgerskap, kan med regjeringens forslag få tilbake sitt norske statsborgerskap på en forenklet måte.
  • Det klare flertallet av høringsinstansene, både privatpersoner, offentlige institusjoner og organisasjoner, var positive til forslaget.
  • Mer enn halvparten av dem som søkte om dobbelt statsborgerskap mellom 2010 og 2015 fikk unntak fra regelen om ett statsborgerskap.
  • Hovedtyngden av søkere som får beholde sitt tidligere statsborgerskap er fra Irak, Afghanistan, Somalia, Eritrea, Iran, Thailand og Russland. I tillegg kommer personer som automatisk får dobbelt statsborgerskap, for eksempel ved fødsel.
  • I dag mister nordmenn sitt norske statsborgerskap automatisk hvis de får statsborgerskap i et annet land. Med disse endringene kan de beholde sitt norske statsborgerskap.
  • Dobbelt statsborgerskap er en forutsetning å kunne frata terrordømte det norske statsborgerskapet, slik at de kan utvises fra Norge.