Prop. 112 L (2019–2020)

Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19

Til innholdsfortegnelse

4 Høring

Forslaget til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 ble sendt på forkortet offentlig høring 23.–24. april. Lovforslaget ble sendt til disse instansene:

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Alle landets fylkesmenn

 • Helsedirektoratet

 • Folkehelseinstituttet

 • KS

 • Sentralenheten for fylkesnemndene

 • Statens Helsetilsyn

 • Alta kommune

 • Bergen kommune

 • Bærum kommune

 • Drammen kommune

 • Fredrikstad kommune

 • Flekkefjord kommune

 • Gjesdal kommune

 • Hamar kommune

 • Harstad kommune

 • Hurdal kommune

 • Kristiansand kommune

 • Kongsberg kommune

 • Larvik kommune

 • Molde kommune

 • Orkland kommune

 • Oslo kommune

 • Porsanger kommune

 • Ringerike kommune

 • Ringsaker kommune

 • Sandnes kommune

 • Sokndal kommune

 • Stad kommune

 • Stavanger kommune

 • Steinkjer kommune

 • Sunnfjord kommune

 • Tinn kommune

 • Tromsø kommune

 • Trondheim kommune

 • Tønsberg kommune

 • Årdal kommune

 • Landets regionale helseforetak

 • Barneombudet

 • Den norske advokatforening

 • Den norske legeforening

 • Domstoladministrasjonen

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Juristforbundet

 • Norsk institusjon for menneskerettigheter

 • Forandringsfabrikken

 • Landsforeningen for barnevernsbarn

 • Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

 • Redd Barna

 • SOS-barnebyer

 • Actis

 • A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

 • Blå Kors

 • Fagrådet innen rusfeltet i Norge

 • Forbundet mot rusgift

 • Foreningen for human narkotikapolitikk

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

 • Ivareta – Pårørende berørt av rus

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk sykepleierforbund

 • proLAR

 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Departementet mottok i overkant av 20 høringsuttalelser da forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda var på høring. I høringsnotatet om midlertidig lov foreslås det å videreføre forskriftsbestemmelsene i en midlertidig lov. Departementet har mottatt færre høringssvar i høringen om midlertidig lov. Følgende 13 instanser har avgitt høringsuttalelse: Advokatforeningen, Barneombudet, Blå Kors, Domstoladministrasjonen, FO, fylkesmannen i Innlandet, fylkesmannen i Rogaland, KS, Landsforeningen for barnevernsbarn, Norsk Institusjon for menneskerettigheter, Redd Barna, Sentralenheten for fylkesnemndene og Statens helsetilsyn. Flere av instansene uttrykker at de er fornøyd med at mange innspill som ble gitt da forskriften var på høring ble hensyntatt ved utformingen av forskriften. Flertallet av høringsinstansene støtter forslaget om å videreføre forskriftsbestemmelsene i en midlertidig lov, herunder, Statens helsetilsyn, Barneombudet, FO, Domstoladministrasjonen, Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, KS, Advokatforeningen, Landsforeningen for barnevernsbarn, Blå Kors og Redd Barna. Sentralenheten for fylkesnemndene fremhever at de har behov for mer forutsigbarhet i saksbehandlingen enn det den midlertidige forskriften gir. Noen instanser har enkelte innspill til forslagene, disse omtales nærmere i de relevante delkapitlene nedenfor.

Høringsinstansene uttrykker støtte til at bestemmelsene inntas i en lov og ikke i forskrift. Domstoladministrasjonen viser til at en midlertidig lov ivaretar demokrati og rettssikkerhetshensyn og trekker frem at Justis- og beredskapsdepartementet forbereder tilsvarende midlertidig lovregulering innenfor justissektoren og at det vil gi god sammenheng i regelverket at tilsvarende gjøres på barnevernområdet. Også Redd Barna uttrykker at demokrati og rettssikkerhetshensyn taler for lov og ikke forskrift.

FO støtter forslaget om en midlertid lov, men er kritisk til at loven skal vare i mer enn seks måneder. De viser til at det er usikkert hvordan situasjonen vil være til høsten og at det er lite erfaring med bruk av forskriften. FO uttaler:

«Vi mener derfor man må være forsiktig med å lage unntaksbestemmelser med for lang virketid. Dersom det er behov for å forlenge loven til høsten mener vi regjeringen må anmode om en slik forlengelse. Dessuten må en slik forlengelse bygge på en evaluering av hvordan de midlertidige bestemmelsene fungerer.»

KS støtter forslaget til bestemmelse om lovens ikraftsetting og oppheving. Advokatforeningen støtter at forslagene inntas i en midlertidig lov og forutsetter at behovet for reglene fortløpende vil bli vurdert, også i tiden før det lovbestemte tidspunktet for lovens opphør. Statens helsetilsyn understreker også at den midlertidige loven må oppheves straks den ikke lenger er nødvendig som følge av pandemien, også dersom dette skjer før 31. desember 2020.

Departementet opprettholder forslaget om at loven gjelder til 1. januar 2021. I høringsnotatet ble det foreslått at loven skulle vare til 31. desember 2020, dette er endret til 1. januar 2021 av tekniske hensyn. Stortinget vil kunne forlenge lovens varighet i et nytt lovvedtak hvis konsekvensene av utbruddet av covid-19 vedvarer. Stortinget vil også kunne oppheve loven på et tidligere tidspunkt dersom det ikke lenger er behov for loven. Departementet vil følge utviklingen nøye og fortløpende vurdere behovet for at loven skal oppheves på et tidligere tidspunkt, og senere om loven bør forlenges.

Til dokumentets forside