Prop. 112 S (2018–2019)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok 8. februar 2019 beslutning nr. 21/2019 om å innlemme i EØS-avtalen europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751 av 29. april 2015 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner.

Formålet med forordningen er at gebyrene for bruk av betalingskort skal fastsettes på et kostnadseffektivt nivå, samtidig som det bidrar til rettferdig konkurranse, innovasjon og nye aktører. Forordningen inneholder både regulering av formidlingsgebyr og regler om handelspraksis. Forordningen stiller krav om at medlemsstatene påser at det finnes utenomrettslige tvisteløsningsorgan for behandling av tvister mellom betalingsmottakere og betalingstjenestetilbydere under forordningen. Gjennomføring av rettsakten krever lovendring. Stortingets samtykke til godkjenning av rettsakten er derfor nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd.

EØS-komiteens beslutning og forordningen i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.