Prop. 112 S (2018–2019)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner

EØS-komiteen traff 8. februar 2019 beslutning om å innlemme forordning (EU) 2015/751 av 29. april 2015 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner i EØS-avtalen. Et av hovedformålene med forordningen er å redusere kostnadene for bruk av betalingstjenester og å øke konkurransen. Forordningen inneholder både regulering av formidlingsgebyr og regler om handelspraksis. Siden gjennomføring av EØS-komiteens beslutning i norsk rett vil kreve lovendring, er Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget