Prop. 116 L (2020–2021)

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt brukervalg)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å lovfeste noen grunnleggende prinsipper for anvendelsen av en godkjenningsmodell for fritt brukervalg i kommunale helse- og omsorgstjenester. Godkjenningsmodellen skal lovfestes som ny § 3-11 i helse- og omsorgstjenesteloven.

Godkjenningsmodellen vil være en juridisk ramme som gjør at kommunene kan innføre fritt brukervalg enklere og raskere, enn hvis hver enkelt kommune skulle ha utredet og laget disse rammene selv. Grunnprinsippene i forslaget om å lovfeste en godkjenningsmodell for fritt brukervalg er at brukeren får velge mellom leverandører som er godkjent av og har kontrakt med kommunen. Kommunen annonserer en utlysning med oversikt over søknadsprosess, krav, kontraktsvilkår og fastsatt kompensasjon for leverandørene. Leverandører som oppfyller kravene har rett til å levere tjenester på vegne av kommunen. Kommunen har stor frihet til å utforme kravene innenfor lovens øvrige rammer. Kommunen skal inngå en kontrakt med leverandører som oppfyller kravene.

I dag er det svært få brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester som har mulighet til å velge hvem som skal levere den hjelpen de trenger. Regjeringen vil gjøre det enklere for kommunene å innføre fritt brukervalg for å øke valgfriheten for de som mottar helse- og omsorgstjenester. Det vil være opp til hver enkelt kommune om de ønsker å benytte seg av regelverket. I kommuner hvor det offentlige har monopol på å levere helse- og omsorgstjenester er valgfrihet forbeholdt innbyggere som har mulighet til å betale for et annet tilbud selv. Det bidrar til en todeling av helsetjenesten.

Beslutningen om å benytte seg av private leverandører for helse- og omsorgstjenester er overlatt til den enkelte kommune. De fleste av landets kommuner har i dag verken innført eller har planer om å innføre fritt brukervalg, noe som vil si at majoriteten av brukerne av kommunale helse- og omsorgstjenester ikke har mulighet til å velge leverandør av tjenestene de mottar. Hensikten med forslaget er å øke valgfriheten for de som mottar helse- og omsorgstjenester ved å gjøre det enklere for kommuner som politisk bestemmer å innføre fritt brukervalg.

Med departementets forslag til lovendring vil kommunene fremdeles kunne velge om og hvordan fritt brukervalg skal innføres, og de står også fritt til å velge hvordan avtalene med de private leverandørene skal inngås. Forslaget vil gi kommunene lovfestede rammer som skal bidra til økt legitimitet for bruk av denne modellen på linje med ordinære offentlige anskaffelser, og vil sende et tydelig signal fra lovgiver om at valgfrihet for pasienter, brukere og pårørende er et prioritert område.