Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 119 L (2019–2020)

Midlertidige endringer i kontantstøtteloven og barnetrygdloven (unntak for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Barne- og familiedepartementet legger med dette fram forslag til endringer i lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd (barnetrygdloven) og i lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven).

Barnetrygd og kontantstøtte faller bort ved opphold i utlandet som overstiger tre måneder. Departementet foreslår å gjøre midlertidige unntak for å forhindre at familier som på grunn av covid-19 ikke kan reise tilbake til Norge som planlagt, mister barnetrygd og eventuell kontantstøtte.

Problemstillingen er omtalt i punkt 3.3 i Prop. 56 L (2019–2020) Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) som et eksempel på tilfeller der det kan være behov for å benytte adgangen til å gi forskrift etter koronaloven. Barnetrygdloven og kontantstøtteloven er inntatt i listen over lover det kan gis forskrifter til, jf. midlertidig lov 27. mars 2020 nr. 17 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) § 2 første ledd. Unntak kunne dermed i utgangspunktet vært gitt med hjemmel i koronaloven.

Det følger imidlertid av koronaloven § 1 at loven ikke kommer til anvendelse dersom formålet kan ivaretas gjennom normal lovbehandling i Stortinget. I dette tilfellet kan formålet ivaretas ved at Stortinget får lovforslag til behandling på ordinær måte. Dessuten oppheves koronaloven 27. mai 2020. Det midlertidige unntaket i barnetrygdloven og kontantstøtteloven må gis noe lengre varighet for å sikre at man omfatter alle de tilfellene unntaket er ment å dekke.

Barne- og familiedepartementet har derfor ikke foreslått bruk av koronaloven i dette tilfellet, men fremmer forslag til endring i barnetrygdloven og kontantstøtteloven på ordinær måte.

Til toppen
Til dokumentets forside