Prop. 122 L (2016–2017)

Endringer i postloven mv. (tilgang til sonenøkkelsystemer)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Samferdselsdepartementet foreslår i denne proposisjonen lovendringer som skal gi bedre tilgang til eksisterende sonenøkler for postkasseanlegg og inngangsdører. Dette vil legge bedre til rette for konkurranse i postmarkedet. Det er uenighet i markedet om hvordan postloven § 33 om tilbyders tilgang til utleveringspostkasse skal anvendes i praksis. For å fjerne tvil om lovanvendelsen mellom aktørene i bransjen og få til praktiske løsninger i tråd med lovens intensjon, foreslår departementet en presisering av postloven § 33 gjennom å dele gjeldende bestemmelse i to; § 33 om tilgang til sonenøkkelsystem og utleveringspostkasser og § 33a om tilgang til postboksanlegg. Departementet foreslår at posttilbyder med tillatelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gis tilgang både til sonenøkler for inngangsdør og for hovedlokk i postkasseanlegg. For å få tillatelse må tilbyder oppfylle visse krav av hensyn til sikkerhet og personvern for postmottaker.

Departementet tar også sikte på å endre postforskriftens § 10 for å operasjonalisere de rammene som lovbestemmelsene gir.

Departementet har etter at postloven ble vedtatt, kommet til at postloven § 55 om ekspropriasjon er overflødig og tilstrekkelig regulert i oreigningslova. Bestemmelsen er derfor ikke trådt i kraft. For å unngå dobbeltregulering foreslår departementet å oppheve § 55 om ekspropriasjon.

For å tydeliggjøre leveringspliktig tilbyders anvisningsrett for postkasser på fremmed grunn foreslås at § 14 fra postloven av 1996 gjeninnføres som et tillegg i § 19.

Departementet foreslår videre å justere § 53 om gebyr, slik at bestemmelsen skiller mellom gebyrer og sektoravgifter. Forslag til endring i § 53 er ment å tydeliggjøre rettsgrunnlaget til å videreføre selvfinansieringen av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gjennom ny forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Departementet foreslår også en mindre justering i postloven § 11 om produktregnskap, og en endring i sanksjoneringen av § 23 om håndtering og oppbevaring av postsendinger.

I tillegg foreslås å innføre en bestemmelse om kostnadsdekning i bankpliktloven slik at Posten fremdeles kan kreve godtgjøring for sitt tilbud av banktjenester i Postens landpostnett når Postens gjeldende konsesjon oppheves.

Til dokumentets forside