Prop. 13 L (2015–2016)

Endringer i pengespilloven (andel av Norsk Tippings overskudd til helse- og rehabiliteringsformål)

Proposisjonen omhandler endringer i pengespilloven slik at en prosentandel av Norsk Tippings overskudd i framtiden skal tilfalle helse- og rehabiliteringsformål, formidlet via ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (ExtraStiftelsen). Departementet foreslår en andel til helse- og rehabiliteringsformålene på 6,4 % av Norsk Tippings overskudd, noe som vil sikre både ExtraStiftelsen og dagens mottagere av midler over tippenøkkelen forholdsmessig omtrent samme andel av Norsk Tippings overskudd som i dag. Et premiss for endringen er at spillet Extra, som eies av ExtraStiftelsen og Norsk Tipping i dag, innlemmes i Norsk Tippings ordinære portefølje. Endringen vil styrke enerettsmodellen ved at alle pengespill og lotterier med størst omsetning i framtiden forvaltes av Norsk Tipping.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget