Prop. 131 S (2015–2016)

Bompengefinansiering av E6 på strekningen Kolomoen – Moelv i Hedmark

Proposisjonen omhandler bompengefinansiering av prosjektet av E6 Kolomoen - Moelv i kommunene Stange, Hamar og Ringsaker i Hedmark. Utbyggingen vil skje i regi av Nye Veier AS. Dagens veg er svært ulykkesutsatt med en meget høy andel møteulykker. I tillegg forventes at dagens kapasitetsproblemer vil bli forsterket med fortsatt trafikkvekst. Det skal bygges om lag 43 kilometer firefelts veg med utgangspunkt i dagens tofelts-/trefeltsveg som vil gi både framkommelighets- og trafikksikkerhetsgevinster. Forventet utbyggingskostnad er 8 586 mill. kr hvorav bompengebidraget er 4 480 mill. kr.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget