Prop. 138 L (2015–2016)

Endringer i vegtrafikkloven (sykkelritt på veg)

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

5.1 Private aktører

Mange av pliktene som arrangør av sykkelritt vil kunne pålegges i medhold av den foreslåtte § 7 b, gjelder allerede i dag. Endringsforslaget vil derfor ikke ha nevneverdig økonomisk betydning i så henseende. Om åpningen for bruk av sivile vakter til trafikkregulering vil medføre lavere vaktkostnader for rittarrangører enn i dag er det vanskelig å si noe sikkert om. Dette vil bl.a. kunne avhenge av løsningen som velges – etablering av et eget fast vaktkorps som kan gjøre tjeneste i hele landet, innleie av selvstendige private vakter eller andre kombinerte løsninger. Det må kunne antas at kostnadene vil falle etter hvert som omfanget av vakttjenestetilbudet øker.

Der politiet beslutter at private vakter ikke kan benyttes i et bestemt sykkelritt, vil rittarrangøren, dersom ikke andre løsninger er mulige (eksempelvis endring av trase eller dato der dette har begrunnet den negative beslutningen), som i dag måtte bekoste vakttjenester utført av politiet.

Det er også vanskelig å anslå hva kostnadene knyttet til opplæring av sivile vakter vil bli. Særlig utfordrende er det å si noe sikkert om kostnadene knyttet til opplæring av mobile vakter – opplæringen må bl.a. omfatte kjøreferdighetstrening og kurs i trafikkregulering, og et slikt kursopplegg er det ikke noe adekvat sammenligningsgrunnlag for. Hva gjelder basisopplæring i trafikkregulering, kan en indikasjon være at det for et kurs i trafikkdirigering i tilknytning til arbeidsvarsling er en avgift i størrelsesorden 1250–2000 kr. Kostnadene vil måtte utredes nærmere i forbindelse med utformingen av opplæringsordningen.

Gebyr for utstedelse av kompetansebevis vil innebære en kostnad for den enkelte vakt, eventuelt for sykkelrittarrangørene dersom disse bekoster opplæringen.

5.2 Offentlige aktører

Etablering av kontroll og tilsyn med tilbydere av kompetansegivende opplæring samt utstedelse av kompetansebevis vil ha visse administrative og økonomiske konsekvenser for Statens vegvesen. Tatt i betraktning usikkerheten om hvor mange vil melde sin interesse for å tilby slik opplæring, er det imidlertid vanskelig nå å anslå kostnadene.

For politiet vil åpning for bruk av private vakter kunne medføre ressursbesparelser. Dette avhenger bl.a. av om vakttjenesten som politiet har tilbudt frem til nå reelt sett har tæret på politiets ressurser, og av omfanget av politiets nødvendige innsats ved avvikling av fremtidige sykkelritt, enten alene eller med bistand fra private vakter.

Det at politiet nå vil ha plikt til å avgi uttalelse ved søknad om avvikling av sykkelritt vil også kunne ha visse administrative konsekvenser for etaten. Det samme gjelder saksbehandlingen knyttet til vurderingen av om private vakter skal tillates brukt.

Til dokumentets forside