Forsiden

Prop. 14 S (2015–2016)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Serbia, undertegnet i Oslo 17. juni 2015

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 17. juni 2015 ble det i Oslo undertegnet en avtale til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 22. mai 2015. Finansminister Siv Jensen undertegnet avtalen på vegne av Norge, og finansminister Dusan Vujovic på vegne av Serbia.

Den gjeldende skatteavtalen mellom Norge og Serbia er fra 1983. Avtalen ble den gang forhandlet og inngått med Den Sosialistiske Føderative Republikk Jugoslavia. Etter oppløsningen av den jugoslaviske føderasjonen har skatteavtalen fortsatt å gjelde mellom Norge og Serbia som suksessorstat til Jugoslavia. Mange forhold tilsier at denne eksisterende skatteavtalen erstattes av en ny skatteavtale. Den nye avtalen er tilpasset landenes någjeldende skattesystemer, skatteavtalepolicy og endringer i OECDs mønsterskatteavtale, og gjenspeiler på en bedre måte de bilaterale relasjonene mellom Norge og Serbia. Finansdepartementet tok derfor i 2014 initiativ til forhandlinger om en ny skatteavtale.

Forhandlingene ble gjennomført ved to forhandlingsrunder i 2014, i juni i Oslo og i desember i Beograd. Ved avslutningen av den andre forhandlingsrunden ble et utkast til avtale parafert. Den norske delegasjonen ble ledet av ekspedisjonssjef Stig Sollund.

Avtalen følger i stor grad OECDs mønsteravtale som i struktur og hovedtrekk brukes som modell for internasjonale skatteavtaler, og som med enkelte modifikasjoner er Norges utgangspunkt for forhandlinger. De viktigste avvikene fra OECD-mønsteret nevnes i merknadene til de enkelte bestemmelser nedenfor.

Avtalen er inngått på norsk, serbisk og engelsk. Som vedlegg følger den engelske og norske teksten.