Prop. 140 L (2019–2020)

Endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Norsk økonomi er fortsatt preget av den globale koronapandemien og de strenge smitteverntiltakene som ble innført her hjemme og ute i verden. I løpet av 2020 har Norge opplevd det kraftigste økonomiske tilbakeslaget i fredstid. De siste månedene har veksten tatt seg opp igjen, men det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen fremover. Nivået på arbeidsledige og permitterte er fortsatt høyt, selv om arbeidsledigheten og antall permitterte har falt betydelig de siste månedene. I Prop. 142 S (2019−2020) Endringer i statsbudsjettet 2020 fremmer regjeringen derfor blant annet forslag om å videreføre flere tiltak som er iverksatt for å dempe de økonomiske virkningene av virusutbruddet. Blant de tiltakene som foreslås, er en gjenninnføring av ordningen med tilskudd ved avbrutt permittering. Prop. 140 L (2019−2020) omhandler de forslagene som krever endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet).